คาร์มาร์ท
การขยายธุรกิจ
เกาหลี, จีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร


1. นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล *
ตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท
อายุ(ปี) 64
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) 152.162,709 หุ้น 23.07%
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
2. พลโทกอบบุญ วิชิต
ตำแหน่ง กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ(ปี) 69
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) -
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
3. นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์ *
ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
อายุ(ปี) 60
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) -
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
4. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช
ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
อายุ(ปี) 62
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) -
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
5. ดร.พุฒิธร จิรายุส
ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
อายุ(ปี) 41
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University (London Campus)
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) -
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
6. นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกุล
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ(ปี) 34
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) 221,500 Shares 0.03%
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
7. นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล *
ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ(ปี) 33
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) 1,133,490 หุ้น 0.17%
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
8. นายเซียะ ซิน ลู
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ(ปี) 66
คุณวุฒิการศึกษา
 • มัธยมศึกษา
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) -
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

หมายเหตุ: * คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง