คาร์มาร์ท
การขยายธุรกิจ
เกาหลี, จีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัท
คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร


1. นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล *
ตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท
อายุ(ปี) 64
คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) 152.162,709 หุ้น 23.07%
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
2. นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์ *
ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
อายุ(ปี) 60
คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) -
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
3. นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล *
ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ(ปี) 33
คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) 1,133,490 หุ้น 0.17%
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

หมายเหตุ: * คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง