คาร์มาร์ท
การขยายธุรกิจ
เกาหลี, จีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัท
คณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร


1. นายวิวัฒน์   ทีฆคีรีกุล *
ตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท
อายุ(ปี) 64
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) 152.162,709 หุ้น 23.07%
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
2. นายไกรวิทย์   สัตยภิวัฒน์ *
ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
อายุ(ปี) 60
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) -
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
3. นายวงศ์วิวัฒน์   ทีฆคีรีกุล *
ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ(ปี) 33
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) 1,133,490 หุ้น 0.17%
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
4. นางทัศนี   อุ่นเจริญ
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ(ปี) 56
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) 176,000 หุ้น 0.03%
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
5. นางสาวชลธิดา   ทีฆคีรีกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
อายุ(ปี) 35
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) 263,100 หุ้น 0.04%
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
6. นางสาวสุวรรณี   ธาราชีวิน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
อายุ(ปี) 52
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) -
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
7. นางอุ่นเรือน   อรุณวิศวกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานคลังสินค้าและจัดส่ง
อายุ(ปี) 57
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) -
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
8. นายพงศ์วิวัฒน์   ทีฆคีรีกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
อายุ(ปี) 32
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) -
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
9. นางสมศรี   วิระยะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
อายุ(ปี) 48
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) -
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
10. นายสัจจะพงษ์   ยงสกุลโรจน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวนการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ(ปี) 33
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) 18,000 หุ้น 0.003%
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
11. นางสาวซิ้ว ชิง เหว่ย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-จีน
อายุ(ปี) 32
คุณวุฒิการศึกษา
 • Business IT and Law, Nanyang Technological University
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) -
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
12. นางสาวเพียงลภัส พงศ์ฉัตรมณี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
อายุ(ปี) 39
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนหุ้นที่ถือ (%) -
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

หมายเหตุ: * คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง