คาร์มาร์ท
การขยายธุรกิจ
เกาหลี, จีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัท
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
หนึ่งในผู้นำ ทางด้านธุรกิจความงามที่ทุกคนทั่วโลกรู้จัก
พันธกิจ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะ :

พัฒนาสินค้าและการบริการที่เป็นเลิศต่อลูกค้า
สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชน
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ขยายฐานการตลาดให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมองค์กร (4K)
รู้
รู้จักคุณลักษณะ 8 ประการของพนักงานคาร์มาร์ท
รับรู้
ยอมรับและเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดของตนเอง และไม่ทำซ้ำอีก
สิ่งที่รับรู้แล้ว
รู้จักนำความคิดมาพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ความรู้
แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนร่วมงานและต่างแผนก

คุณสมบัติ 8 ประการ ของพนักงานคาร์มาร์ท
กระตือรือร้น
มีความเต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อที่จะได้เชี่ยวชาญในงานที่ตนทำอยู่
ความหนักแน่น
การตัดสินใจอย่างมั่นคงและหนักแน่นต่อจริยธรรมในการทำงาน
ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
จิตใจที่เข้มแข็ง
แสดงออกภาวะทางอารมณ์ที่ดีและอดทนในการเผชิญต่อภาวะกดดัน
ชัดเจนในการสื่อสาร
สามารถสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความมีเหตุผล
ตัดสินใจในการทำงานอย่างมีตรรกะ รอบคอบและมีเหตุผล
ทำงานเป็นทีม
ขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นทีม
มีใจบริการ
เต็มใจให้บริการทั้งลูกค้าและพนักงานภายใน-ภายนอนองค์กร