คาร์มาร์ท
การขยายธุรกิจ
เกาหลี, จีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์
กิจกรรมเพื่อสัมคม
กิจกรรมเพื่อสัมคม
กิจกรรมเพื่อสัมคม (CSR)

รายปี :  2559  |   2558  |   2557

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมาบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ด้วยจิตสำนึกที่สร้างสรรค์ รวมถึงการประสานความร่วมมือภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง และบูรณาการความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นพลังและกลไกสำคัญ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างผลประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน
ซึ่งตลอดปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะการบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิต่างๆ ทั้งหมด 16 แห่งในประเทศไทย รวมมูลค่าทั้งสิ้นเกือบ 2 ล้านบาท ได้แก่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ภายใต้ทุนการกุศลสมเด็จย่า, มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิดวงประทีป, สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี, มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจกรรมพัฒนาประชากรและสาธารณสุขแห่งประเทศไทย, มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.), มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.) และมูลนิธิสวนแก้ว

นอกจากนี้ยังร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อใช้เป็นของรางวัลในการจับฉลากที่งานกาชาด ประจำปี 2559 ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมาบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ด้วยจิตสำนึกที่สร้างสรรค์ รวมถึงการประสานความร่วมมือภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง และบูรณาการความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นพลังและกลไกสำคัญ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างผลประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งตลอดปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งหมด ดังต่อไปนี้


1 อบรมด้านบุคลิกภาพและมอบทุนการศึกษา ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ปี 2557

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จัดโครงการฝึกอบรมด้านบุคลิกภาพแก่นักเรียน-นักศึกษาของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ โดยในงานนี้คุณพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ได้อาสาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างถูกต้องด้วยตัวเอง และหลังจากจบการอบรมได้มอบทุนการศึกษาแก่สถาบันฯ เพื่อร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาของสถาบันฯ ต่อไป


2 คาร์มาร์ทมอบทุนการศึกษาแก่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ปี 2558

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาทแก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ เพื่อร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษาของสถาบันฯ นับเป็นการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน


3 คาร์มาร์ทบริจาคเครื่องอุปโภคแก่กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริจาคเครื่องอุปโภคประเภทเครื่องนุ่งห่ม และของใช้ประจำวัน ให้แก่กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,890 ชิ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 55,136 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นสวัสดิการสำหรับเยาวชนต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมาบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสัมคม (CSR) ด้วยจิตสำนึกที่สร้างสรรค์ รวมถึงการประสานความร่วมมือภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง และบูรณาการความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นพลัง และกลไกสำคัญ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างผลประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืนซึ่งตลอดปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งหมด ดังต่อไปนี้


1 “เพราะรอยยิ้มคือความสุขกับคาร์มาร์ท” ร่วมปันยิ้มแห่งความสุขสู่เด็กปากแหว่งเพดานโหว่

บริษัทฯ ร่วมกับนิตยสาร LIPS เชิญ 5 แฟชั่นดีไซเนอร์จากแบรนด์ดังแนวหน้าของไทย อันประกอบไปด้วย Asava, TuTTi, Kloset, Lalalove และ VATANIKA นำลวดลายสุดพิเศษจากบนผืนผ้าสรรค์สร้างสู่หลอดครีมกันแดด “Cathy Doll L-Glutathione Magic Cream SPF50+ PA+++ รุ่น Limited Edition” โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำไปสมทบทุนแก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Foundation) ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือด้านศัลยกรรมแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติบนใบหน้าแก่เด็กๆ ทั่วประเทศ เพราะเด็กทารกในประเทศไทยประมาณ 1 ใน 700 คน เกิดมาพร้อมกับอาการปากแหว่ง เพดานโหว่ หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งโครงการเพราะรอยยิ้มคือความสุขนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่คาร์มาร์ทจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโอกาส สร้างความสุข แบ่งปันรอยยิ้ม เติมแต่งให้โลกสวยงามมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสำหรับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์รุ่นลิมิเต็ดเอ็ดดิชั่นไปเติมแต่งความสวยให้ตัวเองแล้ว ยังถือว่าเป็นการส่งต่อความสวยงามไปยังเด็กๆ อีกด้วย


2 คาร์มาร์ทส่งความสุขให้น้องๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

น้ำใจไมตรี และการแบ่งปัน ช่วยส่งเสริมให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้น คนที่มีมากต่างแบ่งปันให้คนที่มีน้อย คนที่แข็งแรงช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่า สังคมเราน่าอยู่ขึ้นด้วยน้ำใจ และรอยยิ้มที่เรามอบให้แก่กันคาร์มาร์ทมอบขนมเมล็ดทานตะวันเคลือบช็อกโกแล็ต “Sunflower seed chocolate”ส่งต่อความอร่อยจากเกาหลีสู่น้องๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลประกอบไปด้วย สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด, สถานสงเคราะห์เด็กพิการ และทุพพลภาพปากเกร็ด, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทย, โรงเรียนวัดปากเกร็ด, องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, โรงเรียนวัดบ่อ จังหวัดปากเกร็ด และโรงเรียนอื่นๆในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกกว่า 20 โรงเรียน


3 คาร์มาร์ทปันน้ำใจแก่ผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำ ณ กรมราชทัณฑ์

คาร์มาร์ทร่วมปันน้ำใจมอบขนมเมล็ดทานตะวันเคลือบช็อกโกแล็ต “Sunflower seed chocolate” และบริจาคแชมพูยี่ห้อดับเบิ้ลริชสูตรฟื้นฟูเพิ่มอาหารผมแก่กรมราชทัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งความรัก และกำลังใจให้ผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำ


4 คาร์มาร์ทร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS)

คณะผู้บริหารบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล และคุณวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล เข้าร่วมกิจกรรม Ice Bucket Challenge Thailand เพื่อรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความลำบากของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) และร่วมบริจาคเงินแก่กองทุนสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วย ALS ภายใต้มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย


5 คาร์มาร์ทร่วมปันรักสู่บ้านพักคนชราบางแค

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คาร์มาร์ทร่วมกับนักแสดงชื่อดัง สวิส เตชะภูวนนท์ นำทัพแฟนคลับละครช่อง 3 จัดทำกิจกรรมอันแสนอบอุ่น แบ่งปันความรักให้กับผู้สูงอายุบ้านบางแค พร้อมบริจาคของอุปโภคให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยทางเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยม ซึ่งบรรยากาศโดยรวมสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น และความปลื้มใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน