Career Opportunity

Karmarts is an importer and distributor of cosmetics, facial care and personal care products, beauty accessories and dietary supplements. We operate under the consolidation of various brands from many countries across Asia. We are currently seeking candidates for the following positions:

Driver

1 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ดูแลในส่วนการขับรถส่งของของบริษัท
 • ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังสถานที่กำหนดให้เรียบร้อย และถึงที่หมายอย่างปลอดภัยโดยสินค้าไม่เกิด ความเสียหาย
 • ดูแลการส่งสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขับรถส่งของ
 • มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์
 • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • ความคิดสร้างสรรค์และเปิดกว้าง
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้

Packing Staff

2 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ตรวจสอบความถูกต้องของตัวสินค้า ก่อนทำการแพ็คกิ้ง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสติกเกอร์ และ ติดสติกเกอร์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 • แพ็คสินค้าตาม Standard Packing ที่กำหนดไว้ให้ถูกต้องและทันตามเวลาที่กำหนด
 • รายงานความผิดพลาดหรือปัญหาของงาน ที่พบให้ทางหัวหน้างานรับทราบเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านแพกกิ้ง
 • มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์

Checker

2 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ตรวจสอบสินค้าเข้าตามเอกสารใบตรวจนับสินค้า
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าในแต่ละบิลว่าอยู่ในสภาพที่ดีก่อนส่งให้ลูกค้า
 • ตรวจสอบสติกเกอร์ สคบ.ที่ติดอยู่ที่ตัวสินค้าว่าถูกต้องหรือเปล่า
 • ตรวจสอบจำนวนของสินค้าให้ถูกต้องตามบิลส่งของ
 • แพ็คสินค้าลงกล่องให้เรียบร้อยและต้องมั่นใจว่าสินค้าจะไม่เสียหายที่เกิดจากการขนส่ง
 • ประสานงานกับลูกค้ากรณีที่สินค้ามีปัญหา
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน
 • มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ในการทำงาน

BUYER

1 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • คัดเลือกสินค้าที่เหมาะกับการจำหน่ายในช่วงเทศกาลและฤดูกาลต่างๆ และวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับช่วงเวลาจำหน่ายรวมทั้งการคัดเลือกหรือทำสื่อโปรโมชั่นในช่วงเวลาต่างๆตาม budget ที่กำหนด
 • ติดตามและวิเคราะห์ยอดขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายของ Sub-Department
 • สำรวจและวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดเปรียบเทียบกับคู่แข่ง การเคลื่อนไหวของสินค้าเดิม และทิศทางของสินค้าใหม่
 • ร่วมวางแผนกลยุทธ์การบริหารสินค้า การกำหนดแนวทางออกแบบการจัดวางแสดงสินค้า การคัดเลือกสินค้า ตลอดจนการจัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ สำหรับการบริหารกลุ่มสินค้าทั้งจำนวนร้านค้าและสินค้า เพื่อให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของร้านและสินค้าและดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ รวมถึงสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันในสินค้าที่รับผิดชอบ
 • วางแผนการพัฒนาและดำเนินงานการจัดโชว์สินค้า Merchandising Presentation, การโฆษณาและจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อช่วยในการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกสินค้าเพื่อจำหน่ายในห้าง
 • ประสานงานและติดตามงานการจัด Promotion ของแผนก
 • นำเสนอการตั้ง และปรับเปลี่ยนราคาสินค้าต่อผู้บังคับบัญชา
 • ควบคุมดูแลสต็อคสินค้าในความรับผิดชอบ เพื่อให้สต็อคสินค้าและยอดขายมีความเคลื่อนไหวและดำเนินการไปตามนโยบายที่กำหนด
 • เสนอแนะการวางแผนการกำหนดปริมาณสินค้าคงเหลือและวางแผน SKU ของผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละชนิดที่รับผิดชอบเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • สร้างฐานข้อมูล ทะเบียนสินค้าใหม่
 • ดูแลการจัดทำ Look book ของสินค้าที่อยู่ในความดูแล
 • ให้ความรู้ และ update เรื่อง product knowledge และการจัดเรียงสินค้าให้แก่ ฝ่าย operation อย่างสม่ำเสมอ
 • สร้างและรักษาสัมพันธไมตรีที่ดีกับคู่ค้า
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีมาก คล่องแคล่ว
 • มีความเข้าใจในสินค้าที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
 • มีความสนใจในแนวโน้มความนิยมของสินค้าและความเคลื่อนไหวของตลาด
 • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
 • สามารถใช้งาน MS office ได้เป็นอย่างดี
 • ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ในระดับพอใช้

Product Design Officer

1 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ควบคุมดูแลการสร้างสรรการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ทันสมัย
 • การวิจัยและเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงเรื่องค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์
 • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน และทิศทางของศิลปะ, การเขียนคำโฆษณา, และสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ
 • ดูแลประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ ที่ต้องการการออกแบบ การทำสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึนไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน Creative
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Autocad, 3D MAX, Illustrator, Photoshop และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เขียนแบบได้
 • สามารถขับรถยนต์ และ มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Creative เป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์

Interior Design Officer

1 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • รับผิดชอบในการเข้าวัดพื้นที่หน้างาน เพื่อออกแบบจัดวาง Layout
 • เขียนภาพ 3D MAX
 • ถอดแบบก่อสร้างทำภาพ Graphic เบื้องต้น
 • ติดต่อประสานงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย - หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Autocad, 3D MAX, Illustrator, Photoshop และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เขียนแบบได้
 • สามารถขับรถยนต์ และ มีใบขับขี่
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการออกแบบ จะพิจรณาเป็นพิเศษ

Salesperson

1 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
Sales
 • จัดทำ Report ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย เพิ่มยอดขาย / เพิ่ม SKU สินค้า / เพิ่มร้าน ดูแลลูกหนี้ / เก็บเงินลูกค้า
 • เปิดหน้าบัญชีใหม่
 • ติดตามผลการสั่งสินค้าของลูกค้าทุกวันและแก้ไขปัญหาทันที เมื่อการสั่งสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดตามผลการชำระเงินค่าสินค้าของลูกค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกับบริษัท
Marketing
 • ประชุมร่วมกับฝ่ายการตลาดเพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางและโปรโมชั่นในการสร้างลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเดิมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ได้รับทราบถึงแนวทาง และการสนับสนุนจากฝ่ายการตลาดและโปรโมชั่นที่สาขาต้องปฏิบัติหรือรับทราบเพื่อดำเนินการ
Standard Operation
 • ติดตามผลการปฏิบัติงานของลูกค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัท
 • จัดตารางตรวจเยี่ยมลูกค้า อย่างน้อยสาขาละ 1 ครั้ง / เดือน
 • ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบจุดบกพร่องในการทำงาน
Training
 • ติดตามผลการปฏิบัติงานของลูกค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัท
 • ให้คำแนะนำเกี่ยว New product / Remind สินค้า ให้ลูกค้าเข้าใจในผลิตภัฑณ์ของบริษัท
 • เสนอแนะให้ลูกค้ามีการส่งพนักงานเข้ารับการอบรม พัฒนาเทคนิคการขาย และการแก้ข้อโต้แย้ง รวมทั้งหัวข้ออื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาศักยภาพพนักงานในร้าน
 • ติดตามประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการอบรมว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
Customer Service
 • ใช้แบบฟอร์มวัดความพึงพอใจของลูกค้า และรวบรวมแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นจากลูกค้านำมาปรับปรุง
 • และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ ที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้า 1- 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการขาย
 • มีใจรักงานบริการ ทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความเข้าใจในระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ทำ
 • มีความรู้ในภาษาอังกฤษ
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

Marketing Officer

7 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ควบคุมดูแลการตลาด
 • ดูแลยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้
 • ดูแลวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
 • ประสานงานกับสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขาย
 • ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีในด้านการบริหารการตลาด
 • มีความเข้าใจในนโยบาย ระเบียบ วิธี ของการบริหารการขาย
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเครื่องสำอาง

Financial Officer

1 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ควบคุมการตรวจนับเงินสำรอง, เงินสดย่อย, กระเป๋าเงินทอน รวมทั้งวิธีการทำงานของการเงิน, แคชเชียร์ว่าเป็นไปตามที่กำหนดให้ตรวจสอบ
 • ตรวจสอบสาขาตามที่ได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ถูกต้องและเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลแจ้งผลการตรวจสอบ ให้ผู้จัดการสาขา หรือ ผู้จัดการร้าน, หัวหน้าแคชเชียร์ ทราบทันทีภายในวันที่เข้าไปตรวจสอบ
 • ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการเงิน และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ดูแลในส่วนการเงินด้านรับและจ่าย
 • ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี / การเงิน / เศรษฐศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในสายงานการเงิน หรือสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานการเงิน , Fin _POS จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ด้านบัญชี/การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานบัญชี Oracle

Export Officer

2 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • รับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องเอกสารส่งออก
 • เช็คสินค้า เมื่อสินค้าถึงปลายทาง
 • ตรวจสอบว่าเอกสารทั้งหมดเป็นไปตามกฎระเบียบของการส่งออก
 • มีความรับผิดชอบในการยื่น AES
 • ดูแลซัพพอทกระบวนการขนส่ง
 • ฉลากผลิตและเอกสารอื่นๆ สำหรับการขนส่ง
 • ดูแลมาตราฐานการขนส่งให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐาน ISO
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะการตลาด, Logistics, และสาขาที่เกี่ยวข้องใดๆ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถใช้โปแกรม Microsoft Officer ได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Export อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระภายใต้ความกดดัน

Copywriter

1 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • เขียนและแก้ไขสื่อ รวมทั้งบทความเนื้อหาเว็บ, สคริปต์,เขียนโฆษณา,สิ่งพิมพ์ และนิตยสาร
 • เตรียมแก้ไข และพิสูจน์ความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการขายขององค์กร ส่งเสริมการขายวัสดุผลิตภัณฑ์และการตลาด (ออนไลน์ ออฟไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์) รวมทั้งบทความข่าว, ป้าย, เว็บไซต์, บล็อก, จดหมายข่าว, โบรชัวร์, ข่าวประชาสัมพันธ์การโฆษณา สำเนาเป็นต้น
 • พิสูจน์อักษรแก้ไขรักษาและปรับปรุงวัสดุออนไลน์ทั้งหมด
 • เขียนบทความในสื่อออนไลน์ VDO, สคริปต์, และสร้างกิจกรรมออนไลน์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • ปริญญาตรีในคณะศิลปศาสตร์, อังกฤษ, วารสารศาสตร์, การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้องใดๆ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • พื้นหลังที่แข็งแกร่งในการเขียนคำโฆษณา, การพิสูจน์อักษรแก้ไข
 • มีประสบการณ์ในเนื้อหาออนไลน์ / บล็อกการเขียนคำโฆษณาหรือตำแหน่งการเขียน / การสื่อสาร
 • ประสบการณ์ในการเขียนคำโฆษณาและสื่อกิจกรรมสร้างสรรค์
 • มีความสนใจกระตือรือร้นในการตลาดออนไลน์และสื่อดิจิตอล
 • ความคิดสร้างสรรค์และเปิดกว้าง
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระภายใต้ความกดดัน

Purchasing Officer

2 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ดูแลการจัดซื้อ
 • ตรวจสอบใบเสนอราคาต่างๆ และตรวจสอบราคาของต่างๆให้ได้ในราคาที่เหมาะสม
 • ดูแลการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อทั้งหมด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานในภาวะแรงกดดันได้อย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Senior Accountant for Real Estate Business

1 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • จัดทำรายงานงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปิดงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ อย่างถูกต้อง และตรงเวลาเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • วางแผนควบคุมตรวจสอบการจัดทำภาษีได้อย่างถูกต้อง และตรงเวลา
 • จัดทำ Budget งบประมาณการรายรับรายจ่าย ประจำเดือน และจัดทำรายการด้านการเงินต่างๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างประสบความสำเร็จ
 • ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี / การเงิน
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสายงานการเงิน-บัญชี หรือสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ด้านบัญชี/การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานบัญชี
 • มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบสูง

Marketing Supervisor

3 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ควบคุมดูแลการตลาด
 • ดูแลยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้
 • ดูแลวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
 • ประสานงานกับสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขาย
 • รายงานยอดขายต่างๆ
 • ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีในด้านการบริหารการตลาด
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีความเข้าใจในนโยบาย ระเบียบ วิธี ของการบริหารการขาย
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเครื่องสำอาง

Export Supervisor

1 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • รับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องเอกสารส่งออก
 • เช็คสินค้า เมื่อสินค้าถึงปลายทาง
 • ตรวจสอบว่าเอกสารทั้งหมดเป็นไปตามกฎระเบียบของการส่งออก
 • มีความรับผิดชอบในการยื่น AES
 • ดูแลซัพพอทกระบวนการขนส่ง
 • ฉลากผลิตและเอกสารอื่นๆ สำหรับการขนส่ง
 • ดูแลมาตราฐานการขนส่งให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐาน ISO
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะการตลาด, Logistics, และสาขาที่เกี่ยวข้องใดๆ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถใช้โปแกรม Microsoft Officer ได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Export อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระภายใต้ความกดดัน
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ

Quality Assurance Supervisor

1 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของบริษัท
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนประกันคุณภาพให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี
 • มีความเป็นผู้นำสูง มีความสามารถในการประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ วางแผน และควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ
 • หากมีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

Warehouse and Logistic Manager

1 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ควบคุมดูแลระบบการรับเข้า-จ่ายออกของสินค้าภายในคลังสินค้า
 • บริหารจัดการพื้นที่ที่ใช้งานภายในคลังสินค้า
 • ควบคุมการโอนยอดของสินค้าระหว่างคลังย่อยต่างๆ ให้ถูกต้อง
 • ดูบริหาร วางแผน ควบคุม จัดการงานคลังสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
 • บริหารจัดส่ง ติดตั้ง และขนสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามตรงการและตามเวลาที่กำหนด
 • พัฒนาระบบต่างๆ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนต่างๆ
 • บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • คัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย
 • อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี
 • มีประสบการณ์ทำงาน ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานคลังสินค้า 2-3 ปี
 • มีความเป็นผู้นำสูง มีความสามารถในการประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ วางแผน และควบคุมงานคลังสินค้า
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

Marketing Manager

3 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ควบคุมดูแลการตลาด
 • ดูแลยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้
 • ประสานงานกับสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขาย
 • ดูแลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายขององค์กรและมีความพร้อมต่อการโยกย้ายหรือแต่งตั้งในอนาคต
 • ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีในด้านการบริหารการตลาด
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีความเข้าใจในนโยบาย ระเบียบ วิธี ของการบริหารการขาย
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเครื่องสำอาง

Sales Director (Traditional Trade)

1 Positions

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
Sales
 • จัดทำ Report ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและระเบียบวินัยในทีม
 • อนุมัติการโอนย้ายเขตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย /ใบสั่งขาย / ใบรับคืนสินค้า / การเบิกค่าใช้จ่าย / เปิดหน้าบัญชีลูกค้ารายใหม่
 • วิเคราะห์จัดทำรายงานขาย และวางแผนกลยุทธ์งานขายเพื่อนำเสนอบริษัทฯ
 • บริหารจัดการงานขายและเพิ่มยอดขายในทีม
 • บริหารจัดการลูกหนี้และกำหนดการชำระเงินของลูกค้า ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับผิดชอบ
 • พิจารณารับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
Marketing
 • เข้าร่วมประชุมระดับ Management
 • เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายการตลาดเพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางและโปรโมชั่น เพื่อนำไปดำเนินงานต่อไป
Standard Operation
 • ติดตามผลการปฏิบัติงานของลูกค้า ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัท
 • ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัท
 • ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบจุดบกพร่องในการทำงาน
Management
 • ประชุมวางแผนกลยุทธ์งานขาย
 • ประชุมวางแผนนโยบายบริษัท
 • ประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อพัฒนางานขายและองค์กร
 • และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักงานบริการ และซื่อสัตย์
 • มีความเข้าใจในระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ทำ
 • มีความรู้ในภาษาอังกฤษ
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถยนต์ส่วนบุคคล

How to apply

 • Complete the registration form and interview at Karmarts Public Company Limited
 • Address: 81-81/1 Soi Phetchakasem 54 Yak 3, Phetchakasem Rd., Bangduan, Phasicharoen, Bangkok, Thailand 10160
 • Send your cv to email: hmr@karmarts.co.th
 • For more information, please call Human Resources Department at 02-805-2756-60 ext. 140-141