สารจากคณะกรรมการบริษัท

สวัสดีท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ปี 2562 เป็นปีที่ทางบริษัทฯ เปี่ยมไปด้วยความหวังในทิศทางที่ดีขึ้นในหลายๆด้าน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสิ้นสุดของเหตุการณ์อันแปรปรวนในปี 2561 ทั้งการชะลอตัวของการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศ และภาพรวมสถานการณ์ภาคการท่องเที่ยวไทยและระหว่างประเทศที่ซบเซา

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

ส่งผลให้ปี 2562 ทางบริษัทฯ มีความคาดหวังทางบวกทั้งต่อความมั่นคงของสภาพแวดล้อมทางการเมืองในประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียที่โดดเด่นนำโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ คาร์มาร์ทจึงได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินกิจการเพื่อให้บรรลุผลและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่หลากหลายและเหมาะสมสำหรับปี2562นี้

ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองภายในประเทศ สืบเนื่องจากการยืดเยื้อของกระบวนการเลือกตั้งและจัดตั้งคณะรัฐมนตรีไทยชุดใหม่ประจำปี 2562 นโยบายการดำเนินงานของภาครัฐ และความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความต้องการและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศยังคงอยู่ในขาลง

บริษัทฯ มีผลประกอบการประจำปี 2562 ด้วยรายได้จากการดำเนินงานเป็นมูลค่า 1,526.03 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 0.19% เทียบจากปี 2561 และกำไรสุทธิ 261.24ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 12.10% เมื่อเทียบกับปี2561เฉพาะธุรกิจเครื่องสำอาง หากหักกำไรจากบริษัทร่วม127.18ล้านบาทจากการซื้อขายที่ดิน โดยมีการจ่ายเงินปันผลในปี2562 คิดเป็นมูลค่า 0.28 บาทต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 26.16% และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 16.59% ซึ่งมีสุขภาพทางการเงินที่น่าพึงพอใจและเป็นผลให้คาร์มาร์ทเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งในสภาวะการแข่งขันของตลาดหุ้นในปัจจุบัน

การอุบัติและระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงสิ้นปี 2562 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อระบบตลาดเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีน ซึ่งอาจส่งผลด้านลบอย่างต่อเนื่องแก่ระบบเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ คาร์มาร์ทจึงมีการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานและปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2563 อย่างฉับพลัน การปรับกระบวนการทำงานเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯให้ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อลง เช่น การยกเลิกแผนการเดินทางที่อาจไม่จำเป็น และเริ่มตรวจสอบสุขภาพประจำวันของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯยังได้ตัดสินใจลงทุนสถานจัดเก็บและประกอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดจ้างผู้ให้บริการระดับสากลที่มีความเชี่ยวชาญด้านคลังสินค้าและจัดส่งมากกว่า46 ปี เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าสู่ผู้บริโภค อันเป็นส่วนหนึ่งในแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในสภาวะแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคนี้

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ เราต้องการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า คาร์มาร์ทมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรภายใต้การนำและดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติ และขอขอบคุณพนักงานบริษัทคาร์มาร์ทของเราทุกท่าน เหล่าพันธมิตรทางการค้า รวมถึงผู้ถือหุ้น ที่ให้การไว้วางใจบริษัทของเรามาโดยตลอดอย่างต่อนื่อง และเราจะดำเนินธุรกิจโดยตอกย้ำแนวคิด “การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการลงมือทำ” ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด