สารจากคณะกรรมการบริษัท

ในปีเดียวกันก็เป็นปีแรกที่บริษัทมีการปรับลดเวลาการทำงานของบริษัทจากเดิม ทำงานในวันจันทร์ถึงเสาร์เป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดหาบุคลากรในระดับบริหารจัดการรวมถึงบุคลากรในตลาดแรงงาน ให้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นผลให้มีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของยอดขายของบริษัทจากเป้าหมายที่วางไว้

นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ปี 2561 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัททำผลประกอบการ และกำไรสุทธิเป็นที่น่าพอใจแม้ว่าสภาพโดยทั่วไปภายในประเทศเกิดภาวะการชะลอตัวของการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาสินค้าภาคการเกษตรตกต่ำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร ผลผลิตจากปาล์มน้ำมัน ยางพารา สับปะรด และอื่นๆ ตลอดจนการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน สาเหตุเหล่านี้ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชลอการเติบโต

ในปีเดียวกันก็เป็นปีแรกที่บริษัทมีการปรับลดเวลาการทำงานของบริษัทจากเดิม ทำงานในวันจันทร์ถึงเสาร์เป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดหาบุคลากรในระดับบริหารจัดการรวมถึงบุคลากรในตลาดแรงงาน ให้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นผลให้มีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของยอดขายของบริษัทจากเป้าหมายที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีโอกาสขายทรัพย์สิน จากการลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด) ซึ่งได้ขายที่ดินจำนวน 5 ไร่เศษ เป็นจำนวนกว่า 750 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ส่วนแบ่งกำไรหลังหักภาษี อีกประมาณ 130 ล้านบาท ทำให้ผลกำไรสุทธิเป็น 361 ล้านบาท หลังภาษีเงินได้ รายได้รวมของบริษัทปี 2561 เป็นมูลค่าสุทธิ 1,523 ล้านบาท

บริษัทฯ ยังคงรักษาการปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสในอัตรา 7 สตางค์ต่อหุ้นโดยเงินปันผลมาจาก กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ส่วนหนี้สินของบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.566 เท่า ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำมาก

นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในส่วนอาคารสำนักงานและโกดังจัดเก็บสินค้าเพิ่มเติมอีกหนึ่งหลัง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,750 ตารางเมตร และบริษัทยังให้ความสำคัญกับการผลิตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการลงทุนในด้านเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อวางแผนการผลิตสินค้าที่มากขึ้น โดยจะมีการขยายการผลิตชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในท้องตลาดได้

ในนามคณะกรรมการบริษัทเรายังมีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะเติบโต สร้างผลงาน สร้างยอดขายและกำไร และรักษาการปันผล รวมถึงรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถึอหุ้นในอัตราต่ำอย่างสม่ำเสมอ ทางคณะกรรมการบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติ และขอขอบคุณพนักงานบริษัทคาร์มาร์ทของเราทุกท่าน พันธมิตรทางการค้า และท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้การไว้วางใจบริษัทของเรามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 เราจะยังคงตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของเราที่จะ “เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านธุรกิจความงามที่ทุกคนทั่วโลกรู้จัก” ต่อไป