วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาสินค้าและการบริการที่เป็นเลิศต่อลูกค้า

สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชน

มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ขยายฐานการตลาดให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

4K

คุณสมบัติ 8 ประการ ของพนักงานคาร์มาร์ท

กระตือรือร้น

มีความเต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อที่จะได้เชี่ยวชาญในงานที่ตนทำอยู่

ความหนักแน่น

การตัดสินใจอย่างมั่นคงและหนักแน่นต่อจริยธรรมในการทำงาน

จิตใจที่เข้มแข็ง

แสดงออกภาวะทางอารมณ์ที่ดีและอดทนในการเผชิญต่อภาวะกดดัน

ความมีเหตุผล

ตัดสินใจในการทำงานอย่างมีตรรกะ รอบคอบและมีเหตุผล

มีใจบริการ

เต็มใจให้บริการทั้งลูกค้าและพนักงานภายใน ภายนอกองค์กร

ทำงานเป็นทีม

ขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นทีม

ชัดเจนในการสื่อสาร

สามารถสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต