นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียก “บริษัท”) ขอแจ้งให้ผู้ใช้งาน (ต่อไปนี้เรียก “ท่าน”) เว็บไซต์ของบริษัท (ต่อไปนี้เรียก "เว็บไซต์") ทราบว่า ในเว็บไซต์ของบริษัทจะมีการติดตั้งคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันในเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แทปเลต เพื่อจดจำลักษณะการใช้งาน เพื่อประสบการณ์ที่ดีของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการติดตั้งคุกกี้

1. คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ หมายถึง ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้บนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือบนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการ ขณะที่เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในหน้าเว็บไซต์ หรือ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการ ทำให้การเข้าชมเว็บไซต์ครั้งต่อไปง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้บริษัทรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้

2. การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้นั้น มีดังต่อไปนี้

(ก.) คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์นี้ได้

(ข.) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้บริษัทสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหา บริการ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้

3. การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)

คุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytic Cookies) เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย เช่น Google Analytics เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่สามารถควบคุมการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรพิจารณานโยบายการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปใช้

5. การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น
ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่เราไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เราจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ