กิจกรรมเพื่อสังคม

กรุณาเลือกปี

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมาบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ด้วยจิตสำนึกที่สร้างสรรค์ รวมถึงการประสานความร่วมมือภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง และบูรณาการความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นพลังและกลไกสำคัญ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างผลประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

ซึ่งตลอดปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะการบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิต่างๆ ทั้งหมด 8 แห่งในประเทศไทย รวมมูลค่าทั้งสิ้นเกือบ 1.4 ล้านบาท ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดีหญิง), มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (FRYมยช.บางบอน), มูลนิธิอนุเคราะห์หูหนวกในพระบรมราชูปถัมภ์, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี, มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย, มูลนิธิดวงประธีป, มูลนิธิสันติสุข และมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

บ้านราชาวดี

มูลนิธิเยาวชนชนบท บางบอน