ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายและบริการ
สินทรัพย์รวม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน / ปี 2561 2560 2559 2561 2560 2559
ฐานะการเงิน (พันบาท)
สินทรัพย์รวม 1,545,271 1,346,948 1,235,969 1,426,996 1,355,845 1,240,114
หนี้สินรวม 559,171 477,515 438,478 568,007 476,818 438,662
ส่วนของผู้ถือหุ้น 986,100 869,433 797,491 858,989 879,027 801,452
ผลการดำเนินงาน (พันบาท)
รายได้รวม 1,523,193 1,551,629 1,453,005 1,538,083 1,550,987 1,454,017
รายได้จากการขายและบริการ 1,479,387 1,493,562 1,410,812 1,487,455 1,490,859 1,409,870
กำไรขั้นต้น 792,015 820,195 781,601 778,752 814,977 781,720
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 360,225 281,631 263,832 226,333 288,603 269,590
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 24.91 21.81 23.59 16.27 22.23 24.10
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 38.95 33.83 34.82 26.04 34.35 35.52
กำไรขั้นต้น (%) 53.54 54.92 55.49 52.35 54.66 55.45
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 24.35 18.86 18.71 15.22 19.36 19.12
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.68 2.27 1.89 1.65 2.25 1.89
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.57 0.55 0.55 0.66 0.54 0.55
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.12 0.99 1.21 0.98 1.00 1.21
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.41 0.32 0.40 0.26 0.33 0.41

หมายเหตุ : คำนวณตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี