ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายและบริการ
สินทรัพย์รวม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน / ปี 2562 2561 2560 2562 2561 2560
ฐานะการเงิน (พันบาท)
สินทรัพย์รวม 1,604,363 1,545,271 1,346,948 1,476,231 1,426,996 1,355,845
หนี้สินรวม 582,452 559,171 477,515 591,535 568,007 476,818
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,021,911 986,100 869,433 884,696 858,989 879,027
ผลการดำเนินงาน (พันบาท)
รายได้รวม 1,526,028 1,523,193 1,551,629 1,608,038 1,538,083 1,550,987
รายได้จากการขายและบริการ 1,486,648 1,479,387 1,493,562 1,555,134 1,487,455 1,490,859
กำไรขั้นต้น 792,160 792,015 820,195 763,742 778,752 814,977
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 261,235 360,225 281,631 253,130 226,333 288,603
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 16.59 24.91 21.81 17.44 16.27 22.23
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 26.16 38.95 33.83 29.03 26.04 34.35
กำไรขั้นต้น (%) 53.28 53.54 54.92 49.11 52.35 54.66
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 17.12 24.35 18.86 15.74 15.22 19.36
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.59 1.68 2.27 1.54 1.65 2.25
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.57 0.57 0.55 0.67 0.66 0.54
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.16 1.12 0.99 1.01 0.98 1.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.41 0.32 0.29 0.26 0.33

หมายเหตุ : คำนวณตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี