ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายและบริการ
สินทรัพย์รวม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน / ปี 2563 2562 2561 2563 2562 2561
ฐานะการเงิน (พันบาท)
สินทรัพย์รวม 1,520,794 1,586,782 1,545,271 1,388,737 1,458,758 1,426,996
หนี้สินรวม 513,777 564,870 559,171 524,333 574,061 568,007
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,007,017 1,021,912 986,100 864,404 884,697 858,989
ผลการดำเนินงาน (พันบาท)
รายได้รวม 1,326,213 1,524,448 1,523,193 1,410,779 1,606,467 1,538,083
รายได้จากการขายและบริการ 1,293,988 1,486,648 1,479,387 1,366,064 1,555,134 1,487,455
กำไรขั้นต้น 655,833 792,160 792,015 619,138 763,742 778,752
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 132,824 261,235 360,225 129,305 253,130 226,333
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 8.55 16.59 24.91 9.08 17.44 16.27
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 13.19 26.16 38.95 14.79 29.03 26.04
กำไรขั้นต้น (%) 50.68 53.28 53.54 45.32 49.11 52.35
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 10.02 17.12 24.35 9.17 15.74 15.22
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.61 1.59 1.68 1.54 1.54 1.65
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.51 0.57 0.57 0.61 0.67 0.66
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.14 1.16 1.12 0.98 1.01 0.98
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.30 0.41 0.15 0.29 0.26

หมายเหตุ : คำนวณตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี