คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,326 ล้านบาทประกอบด้วย

 • รายได้จากการขายจำนวน 1,294 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 193 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.98 รายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้าดูแลร่างกายจำนวน 167 ล้านบาท กลุ่มสินค้าดูแลหน้า 263 ล้านบาท กลุ่มสินค้าเครื่องสำอางจำนวน 764 ล้านบาท กลุ่มสินค้าอุปกรณ์เสริมความงามจำนวน 30 ล้านบาท กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งร้าน สื่อส่งเสริมการขายและอื่นๆ จำนวน 49 ล้านบาท และอาหารเสริมจำนวน 21 ล้านบาท
 • รายได้จากการให้เช่าและให้บริการคลังสินค้าจำนวน 21 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน
 • กำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.10 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 0.36 ล้านบาท
 • รายได้อื่นจำนวน 11 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 5 ล้านบาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 31.25 ประกอบ ด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 4 ล้านบาท กำไรจากการขายเงินลงทุนทรัพย์สิน 1 ล้านบาท และอื่นๆ 6 ล้านบาท

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 1,147 ล้านบาทประกอบด้วย

 • ต้นทุนขายจำนวน 638 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.07 สัดส่วนของต้นทุนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขาย มีกำไรขั้นต้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 50.70
 • ต้นทุนจากการให้เช่าและให้บริการคลังสินค้า จำนวน 0.04 ล้านบาท
 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 509 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 15 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.04 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 38 ล้านบาท เป็นไปตามสภาวะตลาด และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 53ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยให้กับบริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 22.11 ล้านบาท ค่ารื้อถอนอาคาร 1 หลัง 16.51 ล้านบาท ค่าฝากสินค้าและกระจายสินค้าจากผู้รับจ้าง 5.78 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามสัญญา 6.49 ล้านบาท
 • ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (1.25) ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.52 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมขาดทุนจากการดำเนินงาน
 • รายได้ทางการเงินจำนวน 1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 0.5 ล้านบาท
 • ต้นทุนทางการเงิน บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 10 ล้านบาท เท่ากับปี 2562
 • ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 34 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 47.69

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 10.26 จากการขาย ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 40.07 เนื่องจากปี 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ มียอดรายได้จากการขายสินค้าลดลงจากปีก่อน 193 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 53 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยให้กับบริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 22.11 ล้านบาท ค่ารื้อถอนอาคาร 1 หลัง 16.51 ล้านบาท ค่าฝากสินค้าและกระจายสินค้าจากผู้รับจ้าง 5.78 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามสัญญา 6.49 ล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรจากดำเนินงาน ทำให้บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอัตราร้อยละ 13.19 ในขณะที่ปีก่อนอัตราร้อยละ 26.16 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานลดลง

ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.1 ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ในปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,521 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.16 ประกอบด้วย

1.1.1 สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 703 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.22
 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 7 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 251 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน 39 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน 219 ล้านบาท
 • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ จำนวน 323 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.02 บริษัทฯ ขายสินค้าลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 100
 • เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 1 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน ให้กู้ยืมแก่บริษัท รื่นรมย์ ฟู้ดส์ แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5
 • สินค้าคงเหลือจำนวน 328 ล้านบาท ประกอบด้วย สินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคและวัตถุดิบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.79
 • สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4 ล้านบาท หรือ 9.76%

1.1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 818 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 2.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.32 ประกอบด้วย
 • เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 100 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5
 • สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8 ล้านบาท เนื่องจากได้จัดประเภทรายการใหม่ ปี 2562 จัดประเภทอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
 • เงินลงทุนในบริษัทร่วม 190 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 0.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ เป็นที่ดินและอาคารที่ให้บริการคลังสินค้า บริษัทฯ แสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิจำนวน 443 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.34 เนื่องจากซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงาน 16 ล้านบาท งานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท ค่าตกแต่งสาขาและชั้นวางสินค้า 7 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่ม 34 ล้านบาท รื้อถอนอาคาร 17 ล้านบาท และลดลงจากการจัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ 16 ล้านบาท
 • ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต 8.28 ล้านบาท บริษัทฯ มีที่ดินจำนวน 8.28 ล้านบาท ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา โดยมีที่ดินมูลค่าตามบัญชีประมาณ 3.2 ล้านบาท ได้นำไปค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • สินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 25.28 ล้านบาท ประกอบด้วยที่ดิน 0.74 ล้านบาท อาคาร 12.94 ล้านบาท ยานพาหนะ 11.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.28 ล้านบาท เนื่องจาก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิจำนวน 2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.50 ล้านบาท เกิดจากบริษัทฯ ตัดจำหน่ายระหว่างปี
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ จำนวน 11 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.89 เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายสินค้าคงเหลือทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz ให้เป็นระบบ CDMA2000 1 ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันในราคา 28.1 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญาดังกล่าวกำหนด ให้ผู้ซื้อต้องทำการผ่อนชำระค่าสินค้าเป็นรายเดือนให้กับบริษัทฯ ภายใน 10 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกล่าวจำนวน 10.66 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 14.03 ล้านบาท) โดยมีส่วนของลูกหนี้ที่จะครบกำหนดชำระเกินกว่า 12 เดือนจำนวน 8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 10.70 ล้านบาท) ซึ่งจัดประเภทอยู่ในรายการสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน

1.2 คุณภาพของสินทรัพย์

ในปี 2563 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 323 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.26 ของสินทรัพย์รวม มีระยะเวลาการเก็บหนี้จากลูกหนี้เฉลี่ย 106 วัน มากขึ้นจากปีก่อน 15 วัน (ปี 2562 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 91 วัน) เนื่องจากบริษัทฯ ขายสินค้าช่องทางโมเดอร์นเทรดมากขึ้น การชำระค่าสินค้าเป็นเครดิตอยู่ระหว่าง 30 – 90 วัน

บริษัทฯ มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้จากลูกหนี้ สำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี 2563 มีอัตราเฉลี่ยเป็นร้อยละ 5.31 ของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นปี

สินค้าคงเหลือ 328 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 21.56 ของสินทรัพย์รวม ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 124 วัน ซึ่งใกล้เคียงปีก่อน (ปี 2562 ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 124 วัน)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 122 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.02 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาประกอบด้วยอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทน และอัตราการเจริญเติบโตอย่างระยะยาวของค่าเช่า

2.1 กระแสเงินสด

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 9 ล้านบาท ปี 2562 จำนวนเงิน 16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 7 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิ 251 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน 39 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ซื้อที่ดิน อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน 220 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายเงินปันผล จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2.2 อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเป็น 1.61:1 เท่า มีสภาพคล่องสูง บริษัทฯ เงินสดและเทียบเท่าเงินสดอัตราร้อยละ 1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ อัตราร้อยละ 21.26 สินค้าคงเหลืออัตราร้อยละ 21.56 ของสินทรัพย์รวม

บริษัทฯ สามารถจัดเก็บลูกหนี้ระหว่าง 106 วัน สินค้าคงเหลือ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 124 วัน ใกล้เคียงปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ขายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค มีอัตราการหมุนเวียนสูง

2.3 ระยะเวลาการเก็บหนี้และจ่ายชำระหนี้

บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกหนี้โดยเฉลี่ย 106 วัน ขณะที่ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้โดยเฉลี่ย 171 วัน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ชำระหนี้ค่าสินค้าโดยผ่านธนาคารพาณิชย์โดยวิธีการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและทำทรัสต์รีซีทประมาณ 120 – 180 วัน

ระหว่างปีบริษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนในการซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์สำนักงาน 40.3 ล้านบาท ซื้อที่ดินและอาคารเพื่อขยายโรงงานและคลังสินค้า เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ

4.1 โครงสร้างเงินลงทุน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.51:1 เนื่องจากหนี้สินรวม 514 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 51 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.03 ส่วนของผู้ถือหุ้น 999 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 16 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.58 ลดลงเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกัน

4.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 999 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีจำนวน 132 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย 149 ล้าน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 0.30 ล้านบาท

4.3 หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 514 ล้านบาท ลดจากปีก่อนจำนวน 51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.03 หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 438 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.13 เนื่องจาก

 • เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 182 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 28 ล้านบาทเกิดจากบริษัทฯ มีตั๋วสัญญาใช้เงินลด 16 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR – 2.00 เป็นทรัสต์รีซีทลดลงจากปีก่อน 12 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.86 – 3.00
 • เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 146 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 4 ล้านบาท
 • เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน จากบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2
 • หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 16 ล้านบาท หรือ 160% เนื่องจากบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับวันที่ 16 มาถือปฏิบัติ
 • เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 18 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ วงเงิน 80 ล้านบาท กำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี
 • ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 19 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 14 ล้านบาท บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรลดลง
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ จำนวน 32 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.11 เนื่องจากเงินประกันผลงานลดลง และภาษีหัก ณ ที่จ่ายลดลง

  หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.87 เนื่องจาก
 • เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 15 ล้านบาท ลดลง จากปีก่อน 16 ล้านบาท หรือ 51.61% เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ วงเงิน 80 ล้านบาท กำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี
 • สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 2 ล้านบาท เนื่องจากผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 27 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 1 ล้านบาท หรือร้อย ละ 3.57 จากสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี และหนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานประจำปี, กำหนดยุทธศาสตร์และหายุทธวิธีเพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายประจำปีที่กำหนดไว้ ทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารงานอย่างยืดหยุ่น เพื่อรองรับปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้ดังนี้

ปัจจัย/อิทธิพลหลัก
 1. ความเพียงพอของการจัดหาสินค้าและกระแสความนิยมของสินค้า
 2. การพัฒนาทักษะของบุคลากร
 3. ระดับราคาของวัตถุดิบและค่าแรงงาน
 4. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือดำเนินงานแก่บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
แนวทางการดำเนินการ
 1. บริษัทฯ สามารถจัดสรรสินค้าที่มีอยู่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกระแสความนิยมที่มีอยู่ ตลอดจนควบคุมระบบการจัดซื้อและรักษาระดับสินค้าและของคงคลังให้เพียงพอกับการขาย รวมทั้งบริหารสินค้าคงคลังให้หมุนเวียนเร็วทันกับราคาในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และให้ทันกับกระแสความนิยม
 2. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยจัดการอบรมพนักงานอย่างทั่วถึงทุกระดับทั้งภายใน และภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้ทันต่อเหตุการณ์
 3. บริษัทฯ มีหน่วยงานสรรหาและจัดซื้อสินค้าโดยวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปจากแหล่งที่มีคุณภาพดีราคาเหมาะสมกับราคาในตลาดที่มีความผันผวนเร็วมาก รวมทั้งการจัดจ้างงานให้เหมาะสมกับองค์กรเพื่อให้ได้ต้นทุนขายที่ต่ำแต่สินค้าคุณภาพดี
 4. หากบริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือการดำเนินงานแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯจักดำเนินการตามขั้นตอนของข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วนและโปร่งใสสามารถติดตามและตรวจสอบได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งบริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระที่ช่วยสอดส่องตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มากที่สุด