ถามตอบ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า, กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย, กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ความงาม, กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ จากหลากหลายประเทศ เช่น เกาหลี, ฮ่องกง, เวียดนาม, ไต้หวัน, จีน เป็นต้น โดยแต่ละแบรนด์ถูกจำหน่ายในช่องทางที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตำแหน่งทางการตลาด และกลุ่มเป้าหมายของแต่ละแบรนด์

ปัจจุบันบริษัทฯ นำเข้าแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 300 แบรนด์จากหลากหลายประเทศ โดยส่วนมากเน้นประเทศแถบเอเชีย จึงทำให้ลักษณะการทำตลาดของแต่ละแบรนด์นั้นแตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย และระดับราคา ซึ่งเป็นกลยุทธ์การนำเข้าสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภทเพื่อให้คลอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าของตลาด

ท่านสามารถลงชื่อที่ Investor Relations E-Mail Alertsเพื่อรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ได้

โดยปกติบริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี โดยสามารถดูและดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ที่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์

ข้อมูลทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งแผ่น CD-ROM รายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

รอบบัญชีของบริษัทฯ คือ ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50% ของกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอแรนด์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายในโครงการ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "KAMART-W")

ข้อมูลทั้งหมดได้แสดงไว้ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ตามเวปลิงค์ www.karmarts.co.th/ir.

โดยปกติ บริษัทรายงานผลประกอบการรายไตรมาสภายใน 45 วัน ภายหลังจากวันที่ปิดงบการเงินรายไตรมาส และประมาณ 60 วันหลังจากวันปิดงบสิ้นปี ซึ่งได้แสดงไว้ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์