ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ข้อมูลบริษัท

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
สำนักงาน
81 - 81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 0-2805-2756-60
โทรสาร 0-2805-2751-2
โรงงานและคลังสินค้า
140 - 140/1 หมู่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 038-891-811-15
โทรสาร 038-891-821-22
ประกอบธุรกิจ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้เช่าและให้บริการคลังสินค้า

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ

659,999,997.60 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

659,999,997.60 บาท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

11 พฤษภาคม 2525

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน

18 มีนาคม 2537

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

31 ตุลาคม 2537

เลขทะเบียนบริษัท

0107537000823 (เดิมเลขที่ บมจ. 329)

Corporate Website

www.karmarts.co.th

E-commerce Website

www.karmarts.com

นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ผู้สอบบัญชี นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110