โครงสร้างผู้ถือหุ้น

กลุ่มตระกูลทีฆคีรีกุล
นายธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธิ์
นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธิ์
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH
UBS AG SINGAPORE BRANCH
อื่น ๆ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. กลุ่มตระกูลทีฆคีรีกุล 316,806,474 36.001
นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล 204,083,788 23.191
นายพลกฤต ทีฆคีรีกุล 39,893,333 4.533
นางสาววรมน ทีฆคีรีกุล 35,933,333 4.083
นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกุล 33,025,200 3.753
นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล 2,184,620 0.248
นางสาวนราพรรณ ทีฆคีรีกุล 1,030,000 0.117
นายพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล 535,200 0.061
นางชลดา ทีฆคีรีกุล 121,000 0.014
2. นายธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธิ์ 33,009,600 3.751
3. นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธิ์ 32,069,333 3.644
4. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 30,649,733 3.483
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 30,000,000 3.409
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,659,133 3.143
7. นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ 23,905,466 2.717
8. นายพีรนาถ โชควัฒนา 12,194,000 1.386
9. PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 10,000,000 1.136
10. นางสาวชนาทิพย์ ศรีตระกูล 9,666,793 1.099
11. อื่น ๆ 354,037,484 40.232
รวม 879,998,016 100.000