โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 528,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 880,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 527,998,810 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 879,998,016 หุ้น
กลุ่มตระกูลทีฆคีรีกุล
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH
UBS AG SINGAPORE BRANCH
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธิ์
อื่น ๆ
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. กลุ่มตระกูลทีฆคีรีกุล 316,306,474 35.944
นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล 204,083,788 23.191
นายพลกฤต ทีฆคีรีกุล 39,893,333 4.533
นางสาววรมน ทีฆคีรีกุล 35,933,333 4.083
นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกุล 33,025,200 3.753
นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล 2,184,620 0.248
นายพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล 535,200 0.061
นางสาวนราพรรณ ทีฆคีรีกุล 530,000 0.060
นางชลดา ทีฆคีรีกุล 121,000 0.014
2. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 30,649,733 3.483
3. UBS AG SINGAPORE BRANCH 30,000,000 3.409
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 26,653,301 3.029
5. นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธิ์ 25,009,333 2.842
6. นายธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธิ์ 24,638,000 2.800
7. นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ 21,135,966 2.402
8. นายปราโมทย์ พสวงศ์ 11,353,900 1.290
9. นางสาวมาลี กิตติชูโชติ 10,400,000 1.182
10. PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 10,000,000 1.136
11. อื่น ๆ 373,851,309 42.483
รวม 879,998,016 100.000

หมายเหตุ : รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นข้างต้นที่แสดงตรงกับวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยที่มาจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย