โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 528,000,000 บาท (เดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 396,000,000 บาท) แบ่ง เป็นหุ้นสามัญจำนวน 880,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท (เดิม 660,000,000 หุ้น) ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 527,998,810 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 879,998,016 หุ้น
กลุ่มตระกูลทีฆคีรีกุล
UBS AG SINGAPORE BRANCH
นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธิ์
อื่น ๆ
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. กลุ่มตระกูลทีฆคีรีกุล 315,861,574 35.893
นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล 204,083,788 23.191
นายพลกฤต ทีฆคีรีกุล 39,893,333 4.533
นางสาววรมน ทีฆคีรีกุล 35,933,333 4.083
นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกุล 33,025,200 3.753
นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล 1,734,320 0.197
นายพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล 555,600 0.063
นางสาวนราพรรณ ทีฆคีรีกุล 530,000 0.060
นางชลดา ทีฆคีรีกุล 106,000 0.012
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 54,366,400 6.178
3. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 27,201,000 3.091
4. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล 25,909,500 2.944
5. นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธิ์ 25,009,333 2.842
6. นายธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธิ์ 24,638,000 2.800
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,183,527 2.066
8. PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 16,133,333 1.833
9. นายปราโมทย์ พสวงศ์ 15,878,400 1.804
10. นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ 15,264,666 1.735
11. อื่น ๆ 341,552,283 38.813
รวม 879,998,016 100.000

หมายเหตุ : รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นข้างต้นที่แสดงตรงกับวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 14มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยที่มาจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย