คณะกรรมการบริษัท

นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ(ปี): 69

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 204,083,788 หุ้น 23.191%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

Experience
2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ป่า ดอนพุทรา จำกัด
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จรัญสนิทวงศ์13 จำกัด
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ เพชรเกษม จำกัด
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บางแวก คอนโดมิเนียม จำกัด
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2525 - 2555 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

พลโทกอบบุญ วิชิต

กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ(ปี): 75

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 17,000 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ประวัติการทำงาน
2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2550 - 2551 : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
2548 - 2550 : ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก

นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์*

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ(ปี): 65

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 28,000 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ประวัติการทำงาน
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สตาร์คอม จำกัด

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ(ปี): 67

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 75,200 หุ้น 0.009%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ประวัติการทำงาน
2564 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิตอล จำกัด
2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2551 - 2555 : กรรมการ บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จำกัด
2540 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวกรีน จำกัด
2546 - 2560 : ที่ปรึกษา บริษัท สยามราชธานี จำกัด
2538 - 2540 : ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท ปิโตรเชน (ประเทศไทย) จำกัด
2535 - 2537 : ผู้จัดการบริหารโครงการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดร.พุฒิธร จิรายุส

กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

อายุ(ปี): 46

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University (London Campus)

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ประวัติการทำงาน
2562 - ปัจจุบัน : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
2560 - 2562 : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยดุสิตธานี
2555 - 2560 : อาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
2552 - 2555 : ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2542 - 2552 : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.พี. โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด
2547 - 2551 : กรรมการ บริษัท ดี อี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและพัฒนาธุรกิจ

อายุ(ปี): 39

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 2,184,620 หุ้น 0.248%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ประวัติการทำงาน
2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554 : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒธุรกิจ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2551 - 2552 : ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2550 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท คนไทยวันนี้ จำกัด

นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกุล

กรรมการบริษัท

อายุ(ปี): 39

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 33,025,200 หุ้น 3.753%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ประวัติการทำงาน
2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ป่า ดอนพุทรา จำกัด
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จรัญสนิทวงศ์13 จำกัด
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ เพชรเกษม จำกัด
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บางแวก คอนโดมิเนียม จำกัด
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท อินสปายด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

นายเซียะ ซิน ลู

กรรมการบริษัท

อายุ(ปี): 71

คุณวุฒิการศึกษา
 • มัธยมศึกษา

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการนำเข้าและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า

2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

นายคัตนานท์ ยะพานิช

กรรมการ

อายุ(ปี): 39

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ประวัติการทำงาน
2563 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายตราสามดวง จำกัด
2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไครท์ทีเรี่ยน แอนด์ แอดไวเซอรี จำกัด
2562 - 2563 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมารีน แอนด์ เค.สมิธ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีอุส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน : ทีมบริหาร บริษัท สุขุมวิท เอ.ที.เซอร์วิส จำกัด
2552 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฏหมาย บริษัท โตโย บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2552 - 2554 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย บริษัท นวนคร คอมเพล็กซ์ จำกัด
2552 : ทนายความ บริษัท ซีอุส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2551 - 2552 : ผู้ช่วยทนายความ บริษัท ซีอุส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2549 - 2550 : เจ้าหน้าพนักงานบังคับคดี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้านคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลายไม่น้อยกว่า 500 คดี

การอบรมพิเศษ
 • ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความให้ประกอบวิชาชีพทนายความ ใบอนุญาตเลขที่ 1104/2552 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2552
 • ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความให้เป็นทนายความผู้มีอำนาจทำคำรับรอง ลงลายมือชื่อและเอกสารเมื่อปี 2553
 • ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อปี 2556
การอบรม/สัมมนา
 • AEC&PRODVCT LIABILITY LAW วิทยากร ศ.ดร. ศักดา ธนิตกุล เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย บริษัท ยูนิค เซมินาแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
 • กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคที่ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ ธนาคาร สถานพยาบาล และทนายความควรรู้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 วิทยากร ท่านธานิศ เกศวพิทักษ์, ท่านชัยยุทธ ศรีจำนงค์, ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หมายเหตุ: * คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง