คณะกรรมการบริษัท

นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ(ปี): 67

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 204,083,788 หุ้น 23.191%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

พลโทกอบบุญ วิชิต

กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ(ปี): 73

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 28,000 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์*

กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต และธุรกิจคลังสินค้า

อายุ(ปี): 63

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 28,000 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ(ปี): 65

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 50,000 หุ้น 0.006%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

ดร.พุฒิธร จิรายุส

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ(ปี): 44

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University (London Campus)

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและพัฒนาธุรกิจ

อายุ(ปี): 37

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 1,934,320 หุ้น 0.220%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกุล

กรรมการ

อายุ(ปี): 37

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 33,025,200 หุ้น 3.753%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นายเซียะ ซิน ลู

กรรมการ

อายุ(ปี): 69

คุณวุฒิการศึกษา
 • มัธยมศึกษา

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นายคัตนานท์ ยะพานิช

กรรมการ

อายุ(ปี): 37

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

หมายเหตุ: * คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง