คณะกรรมการบริษัท

นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ(ปี): 68

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 204,083,788 หุ้น 23.191%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

พลโทกอบบุญ วิชิต

กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ(ปี): 74

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์*

กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต และธุรกิจคลังสินค้า

อายุ(ปี): 64

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 28,000 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ(ปี): 66

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 75,200 หุ้น 0.009%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

ดร.พุฒิธร จิรายุส

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ(ปี): 45

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University (London Campus)

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและพัฒนาธุรกิจ

อายุ(ปี): 38

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 2,184,620 หุ้น 0.248%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกุล

กรรมการ

อายุ(ปี): 38

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 33,025,200 หุ้น 3.753%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นายเซียะ ซิน ลู

กรรมการ

อายุ(ปี): 70

คุณวุฒิการศึกษา
 • มัธยมศึกษา

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นายคัตนานท์ ยะพานิช

กรรมการ

อายุ(ปี): 38

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

หมายเหตุ: * คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง