คณะกรรมการบริษัท

นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)

อายุ(ปี): 70

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2517
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 2545
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547

การพัฒนาและอบรมความรู้: หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 204,083,788 หุ้น 23.191%

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประวัติการทำงาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่า ดอนพุทรา จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จรัญสนิทวงศ์13 จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ เพชรเกษม จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางแวก คอนโดมิเนียม จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2525 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
 • กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: – ไม่มี –
 • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

พลโทกอบบุญ วิชิต

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ(ปี): 76

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 17,000 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประวัติการทำงาน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2550 - 2551 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
2548 - 2550 ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
 • กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: – ไม่มี –
 • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์*

กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตและธุรกิจคลังสินค้า (ระยอง)

อายุ(ปี): 66

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 28,000 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประวัติการทำงาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
 • กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: – ไม่มี –
 • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ(ปี): 68

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประวัติการทำงาน
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิตอล จำกัด
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2551 - 2555 กรรมการ บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จำกัด
2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวกรีน จำกัด
2548 - 2560 ที่ปรึกษา บริษัท สยามราชธานี จำกัด
2538 - 2540 ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท ปิโตรเชน (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
 • กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
 • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ดร.พุฒิธร จิรายุส

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ(ปี): 47

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University (London)

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประวัติการทำงาน
2562 - ปัจจุบัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
2560 - 2562 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยดุสิตธานี
2555 - 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
2552 - 2555 ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2542 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.พี. โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด
2547 - 2551 กรรมการ บริษัท ดี อี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
 • กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: – ไม่มี –
 • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ

อายุ(ปี):40

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 2,184,620 หุ้น 0.248%

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประวัติการทำงาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒธุรกิจ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2551 - 2552 ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คนไทยวันนี้ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
 • กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: – ไม่มี –
 • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกุล

กรรมการบริษัท

อายุ(ปี): 40

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 33,025,200 หุ้น 3.753%

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประวัติการทำงาน
2563 - 2564 กรรมการ บริษัท ป่า ดอนพุทรา จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จรัญสนิทวงศ์13 จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ เพชรเกษม จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางแวก คอนโดมิเนียม จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อินสปายด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
 • กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: – ไม่มี –
 • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 บริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

นายเซียะ ซิน ลู

กรรมการบริษัท

อายุ(ปี): 72

คุณวุฒิการศึกษา
 • มัธยมศึกษา

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการนำเข้าและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
 • กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: – ไม่มี –
 • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

หมายเหตุ: * คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง