คณะกรรมการบริหาร

นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)

อายุ(ปี): 70

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2517
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 2545
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547

การพัฒนาและอบรมความรู้: หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 204,083,788 หุ้น 23.191%

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประวัติการทำงาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่า ดอนพุทรา จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จรัญสนิทวงศ์13 จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ เพชรเกษม จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางแวก คอนโดมิเนียม จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2525 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
 • กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: – ไม่มี –
 • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์*

กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตและธุรกิจคลังสินค้า (ระยอง)

อายุ(ปี): 66

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 28,000 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประวัติการทำงาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
 • กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: – ไม่มี –
 • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ

อายุ(ปี):40

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 2,184,620 หุ้น 0.248%

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประวัติการทำงาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒธุรกิจ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2551 - 2552 ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คนไทยวันนี้ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
 • กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: – ไม่มี –
 • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

หมายเหตุ: * คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง