คณะผู้บริหาร

นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ(ปี): 68

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 204,083,788 หุ้น 23.191%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์*

กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต และธุรกิจคลังสินค้า

อายุ(ปี): 64

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 28,000 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและพัฒนาธุรกิจ

อายุ(ปี): 38

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 2,184,620 หุ้น 0.248%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นางทัศนี อุ่นเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ(ปี): 60

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 259,866 หุ้น 0.030%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นางชลธิดา สถาวรวิจิตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

อายุ(ปี): 40

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 456,000 หุ้น 0.052%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี

อายุ(ปี): 56

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นางอุ่นเรือน อรุณวิศวกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานคลังสินค้าและจัดส่ง

อายุ(ปี): 62

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นายพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตลาดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

อายุ(ปี): 37

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 535,200 หุ้น 0.061%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นางสมศรี วิริยะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

อายุ(ปี): 52

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 19,200 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นายสัจจะพงษ์ ยงสกุลโรจน์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ(ปี): 38

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 43,200 หุ้น 0.005%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นางสาวซิ้ว ชิง เหว่ย

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - จีน

อายุ(ปี): 37

คุณวุฒิการศึกษา
 • Business IT and Law, Nanyang Technological University

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นางสาวณัฐนันท์ เหมือนสิงห์

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและปฏิบัติการช่องทางโมเดิร์นเทรด Convenience Store

อายุ(ปี): 37

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 19,200 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นางสาวพัชร สีวิภาพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

อายุ (ปี): 37

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ RMIT University
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

นางสาวสีตลา กิมสร้อย

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์

อายุ (ปี): 40

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

หมายเหตุ: * คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง