คณะผู้บริหาร

นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ(ปี): 69

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 204,083,788 หุ้น 23.191%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

Experience
2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ป่า ดอนพุทรา จำกัด
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จรัญสนิทวงศ์13 จำกัด
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ เพชรเกษม จำกัด
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บางแวก คอนโดมิเนียม จำกัด
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2525 - 2555 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์*

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ(ปี): 65

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 28,000 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ประวัติการทำงาน
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สตาร์คอม จำกัด

นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและพัฒนาธุรกิจ

อายุ(ปี): 39

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 2,184,620 หุ้น 0.248%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ประวัติการทำงาน
2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554 : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒธุรกิจ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2551 - 2552 : ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2550 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท คนไทยวันนี้ จำกัด

นางทัศนี อุ่นเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ(ปี): 61

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 259,866 หุ้น 0.030%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

นางชลธิดา สถาวรวิจิตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

อายุ(ปี): 41

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 573,200 หุ้น 0.065%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี

อายุ(ปี): 57

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

นางอุ่นเรือน อรุณวิศวกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานคลังสินค้าและจัดส่ง

อายุ(ปี): 63

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

นายพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตลาดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

อายุ(ปี): 38

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 535,200 หุ้น 0.061%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

นางสมศรี วิริยะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

อายุ(ปี): 53

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 19,200 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

นายสัจจะพงษ์ ยงสกุลโรจน์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ(ปี): 39

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 43,200 หุ้น 0.005%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

นางสาวซิ้ว ชิง เหว่ย

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - จีน

อายุ(ปี): 38

คุณวุฒิการศึกษา
 • Business IT and Law, Nanyang Technological University

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

นางสาวณัฐนันท์ เหมือนสิงห์

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและปฏิบัติการช่องทางโมเดิร์นเทรด Convenience Store

อายุ(ปี): 38

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 19,200 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

นางสาวพัชร สีวิภาพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

อายุ (ปี): 38

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ RMIT University
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

นางสาวสีตลา กิมสร้อย

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์

อายุ (ปี): 41

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

หมายเหตุ: * คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง