คณะผู้บริหาร

นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท

Age(Year): 66

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 204,083,788 หุ้น 23.191%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์*

กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ(ปี): 62

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 28,000 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและพัฒนาธุรกิจ

อายุ(ปี): 35

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 1,734,320 หุ้น 0.197%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

นายภวัต เฉลิมพงศ์จตุพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขายและปฏิบัติการ

อายุ(ปี): 55

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

นางทัศนี อุ่นเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ(ปี): 58

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 259,866 หุ้น 0.030%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

นายศุภเชษฐ งามวงศ์เวชกุล

รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด

Age(Year): 51

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวูลลองกอง
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาประกันชีวิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จำนวนหุ้นที่ถือ -

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

นางสาวชลธิดา ทีฆคีรีกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

อายุ(ปี): 37

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 396,000 หุ้น 0.045%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี

อายุ(ปี): 54

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนหุ้นที่ถือ (%):25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

นางอุ่นเรือน อรุณวิศวกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานคลังสินค้าและจัดส่ง

อายุ(ปี): 59

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

นายพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตลาดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

อายุ(ปี): 34

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 555,600 หุ้น 0.063%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

นางสมศรี วิริยะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

อายุ(ปี): 50

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนหุ้นที่ถือ (%):19,200 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

นายสัจจะพงษ์ ยงสกุลโรจน์

ผู้อำนวนการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ(ปี): 35

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 43,200 หุ้น 0.005%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

นางสาวซิ้ว ชิง เหว่ย

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - จีน

อายุ(ปี): 34

คุณวุฒิการศึกษา
 • Business IT and Law, Nanyang Technological University

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

นางสาวณัฐนันท์ เหมือนสิงห์

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและปฏิบัติการช่องทางโมเดิร์นเทรด

อายุ(ปี): 35

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 19,200 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

นางสาวสุชญา ดัดสันเทียะ

ผู้อำนวยการฝ่ายขายช่องทางค้าส่ง

อายุ (ปี) 41

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จำนวนหุ้นที่ถือ -

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

หมายเหตุ: * คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง