คณะผู้บริหาร

นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ(ปี): 67

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 204,083,788 หุ้น 23.191%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์*

กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต และธุรกิจคลังสินค้า

อายุ(ปี): 63

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 28,000 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและพัฒนาธุรกิจ

อายุ(ปี): 37

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 1,934,320 หุ้น 0.220%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นางทัศนี อุ่นเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ(ปี): 59

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 259,866 หุ้น 0.030%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นางชลธิดา สถาวรวิจิตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

อายุ(ปี): 39

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 396,000 หุ้น 0.045%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี

อายุ(ปี): 55

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นางอุ่นเรือน อรุณวิศวกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานคลังสินค้าและจัดส่ง

อายุ(ปี): 61

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นายภวัต เฉลิมพงศ์จตุพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขายและปฏิบัติการ

อายุ(ปี): 57

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นายพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตลาดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

อายุ(ปี): 36

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 415,200 หุ้น 0.047%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นางสมศรี วิริยะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

อายุ(ปี): 51

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 19,200 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นายสัจจะพงษ์ ยงสกุลโรจน์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ(ปี): 37

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 43,200 หุ้น 0.005%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นางสาวซิ้ว ชิง เหว่ย

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - จีน

อายุ(ปี): 36

คุณวุฒิการศึกษา
 • Business IT and Law, Nanyang Technological University

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นางสาวณัฐนันท์ เหมือนสิงห์

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและปฏิบัติการช่องทางโมเดิร์นเทรด Convenience Store

อายุ(ปี): 36

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 19,200 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นางสาวสุชญา ดัดสันเทียะ

ผู้อำนวยการฝ่ายขายช่องทางค้าส่ง

อายุ (ปี) 43

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นางสาวพัชร สีวิภาพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

อายุ (ปี): 36

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ RMIT University
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นางสาวสีตลา กิมสร้อย

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์

อายุ (ปี): 40

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเหตุ: * คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง