การประชุมผู้ถือหุ้น

กรุณาเลือกปี
2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือมอบฉันทะ
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จัดประชุม
แบบฟอร์มลงทะเบียน