ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กรุณาเลือกปี
13 พฤศจิกายน 2566
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
13 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2566
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2567
31 ตุลาคม 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
30 ตุลาคม 2566
แจ้งการนำหุ้นเข้าฝาก Silent Period
17 ตุลาคม 2566
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2566
16 ตุลาคม 2566
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2566
12 ตุลาคม 2566
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
11 ตุลาคม 2566
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
11 ตุลาคม 2566
แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง และหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวเข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) แต่ผู้ลงทุนแต่ละรายตกลงไม่ขายหุ้นโดยสมัครใจ (Voluntary Silent)
18 สิงหาคม 2566
แจ้งการแต่งตั้ง และลาออกของกรรมการบริษัท
15 สิงหาคม 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
10 สิงหาคม 2566
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล