ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กรุณาเลือกปี
12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
12 พฤศจิกายน 2562
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2563
12 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2562
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2562
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
13 พฤษภาคม 2562
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
29 เมษายน 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติมวาระแต่งตั้งกรรมการใหม่)