ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กรุณาเลือกปี
13 พฤษภาคม 2565
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
06 พฤษภาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
25 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
24 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
24 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
24 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
14 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัท ป่า ดอนพุทรา จำกัด (บริษัทย่อย) และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย(แก้ไขข่าวตามอักษรสีน้ำเงิน)
11 มกราคม 2565
แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัท ป่า ดอนพุทรา จำกัด (บริษัทย่อย) และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย(แก้ไขข่าวตามอักษรสีน้ำเงิน)
04 มกราคม 2565
แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัท ป่า ดอนพุทรา จำกัด (บริษัทย่อย) และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
15 พฤศจิกายน 2564
การจัดตั้งบริษัทย่อยและการใช้ความช่วยเหลือทางการเงิน