ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กรุณาเลือกปี
11 มกราคม 2565
แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัท ป่า ดอนพุทรา จำกัด (บริษัทย่อย) และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย(แก้ไขข่าวตามอักษรสีน้ำเงิน)
04 มกราคม 2565
แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัท ป่า ดอนพุทรา จำกัด (บริษัทย่อย) และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
15 พฤศจิกายน 2564
การจัดตั้งบริษัทย่อยและการใช้ความช่วยเหลือทางการเงิน
11 พฤศจิกายน 2564
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2565
11 พฤศจิกายน 2564
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พฤศจิกายน 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2564
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 สิงหาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13 พฤษภาคม 2564
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)