ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กรุณาเลือกปี
26 กุมภาพันธ์ 2559
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 กุมภาพันธ์ 2559
งบการเงินรายปี 2558
28 มกราคม 2559
แจ้ง (แก้ไข)การจัดตั้งบริษัทย่อย(แก้ไข)
22 มกราคม 2559
แจ้ง (แก้ไข)การจัดตั้งบริษัทย่อย
11 มกราคม 2559
การปลดเครื่องหมาย 'H'หลักทรัพย์ KAMART
11 มกราคม 2559
ชี้แจงข่าวสารที่ปรากฎในสื่อบางฉบับ
11 มกราคม 2559
หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ KAMART
12 พฤศจิกายน 2558
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
12 พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
12 พฤศจิกายน 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
12 พฤศจิกายน 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
19 ตุลาคม 2558
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2559
14 ตุลาคม 2558
ชี้แจงข่าวสารที่ปรากฎในสื่อบางฉบับ