ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กรุณาเลือกปี
10 พฤษภาคม 2555
ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
10 พฤษภาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08 พฤษภาคม 2555
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
25 เมษายน 2555
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
28 กุมภาพันธ์ 2555
กำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข Template)
28 กุมภาพันธ์ 2555
แจ้งการสิ้นสุดระยะเวลาการส่งคำคัดค้านมติการลดทุนของบริษัทฯ
28 กุมภาพันธ์ 2555
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ 'KAMART'
23 กุมภาพันธ์ 2555
งบการเงินรายปี 2554
23 กุมภาพันธ์ 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 กุมภาพันธ์ 2555
ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
23 กุมภาพันธ์ 2555
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พร้อมระเบียบวาระการประชุม
23 กุมภาพันธ์ 2555
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
23 กุมภาพันธ์ 2555
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 (แก้ไข Template)
25 มกราคม 2555
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
24 มกราคม 2555
การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ