ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กรุณาเลือกปี
26 ธันวาคม 2554
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2555
16 ธันวาคม 2554
ขอแจ้งกรรมการลาออก
16 ธันวาคม 2554
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
30 พฤศจิกายน 2554
เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2554
23 พฤศจิกายน 2554
ขอแจ้งกรรมการลาออก
10 พฤศจิกายน 2554
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2554 / เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
10 พฤศจิกายน 2554
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2554 / เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้(เปลี่ยนแปลงTemplate)
09 พฤศจิกายน 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
09 พฤศจิกายน 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พฤศจิกายน 2554
ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
30 กันยายน 2554
หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
26 สิงหาคม 2554
หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
15 สิงหาคม 2554
ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
09 สิงหาคม 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
09 สิงหาคม 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)