ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กรุณาเลือกปี
09 สิงหาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2561
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
14 พฤษภาคม 2561
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
30 เมษายน 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แก้ไขตามตัวอักษรสีน้ำเงิน)
27 เมษายน 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
02 เมษายน 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
27 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
27 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
09 มกราคม 2561
แจ้งการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(บริษัทร่วมของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)