ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กรุณาเลือกปี
09 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2562
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
13 พฤษภาคม 2562
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
29 เมษายน 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติมวาระแต่งตั้งกรรมการใหม่)
26 เมษายน 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 มีนาคม 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
27 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
27 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)