ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กรุณาเลือกปี
20 มิถุนายน 2560
หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มิถุนายน 2560
08 มิถุนายน 2560
หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2560
06 มิถุนายน 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
29 พฤษภาคม 2560
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
12 พฤษภาคม 2560
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
12 พฤษภาคม 2560
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
12 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พฤษภาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
02 พฤษภาคม 2560
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2560
28 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
07 เมษายน 2560
การให้สัตยาบันเรื่องการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
17 มีนาคม 2560
เรียกประชุมผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน, จ่ายปันผล, ออก ESOP,แก่ไข PDFและหัวข้อข่าว
13 มีนาคม 2560
การจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 (แก้ไข Template)