ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กรุณาเลือกปี
14 พฤษภาคม 2561
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
30 เมษายน 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แก้ไขตามตัวอักษรสีน้ำเงิน)
27 เมษายน 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
02 เมษายน 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
27 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
27 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
09 มกราคม 2561
แจ้งการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(บริษัทร่วมของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
21 พฤศจิกายน 2560
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม การขยายเวลาการชำระเงินคืน กรณีบริษัท ทริปเปิ้ล พี แอสเซท จำกัด
13 พฤศจิกายน 2560
แจ้งวันหยุดทำการ่ของบริษัทสำหรับปี 2561