ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กรุณาเลือกปี
13 พฤศจิกายน 2560
การให้สัตยาบัน เรื่องให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ดิไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น (เพิ่มเติม)
13 พฤศจิกายน 2560
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
13 พฤศจิกายน 2560
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอกของบริษัท
13 พฤศจิกายน 2560
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
18 ตุลาคม 2560
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก (แก้ไขตามตัวอักษรสีฟ้า)
10 ตุลาคม 2560
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
03 ตุลาคม 2560
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
11 สิงหาคม 2560
รายงานความคืบหน้าการใช้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
11 สิงหาคม 2560
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
20 มิถุนายน 2560
หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มิถุนายน 2560
08 มิถุนายน 2560
หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2560