ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กรุณาเลือกปี
02 เมษายน 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
27 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
27 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
09 มกราคม 2561
แจ้งการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(บริษัทร่วมของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
21 พฤศจิกายน 2560
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม การขยายเวลาการชำระเงินคืน กรณีบริษัท ทริปเปิ้ล พี แอสเซท จำกัด
13 พฤศจิกายน 2560
แจ้งวันหยุดทำการ่ของบริษัทสำหรับปี 2561
13 พฤศจิกายน 2560
การให้สัตยาบัน เรื่องให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ดิไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น (เพิ่มเติม)
13 พฤศจิกายน 2560
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
13 พฤศจิกายน 2560
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอกของบริษัท
13 พฤศจิกายน 2560
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)