สารจากคณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปีบริษัทฯ ไม่หยุดการพัฒนามองหาธุรกิจและนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าของคาร์มาร์ทโดยการออกสินค้าแบรนด์ใหม่ๆ เช่น แบรนด์สกินแล็บ (SKYNLAB) กลุ่มสินค้าเวชสำอาง และกลุ่มสินค้าดูแลช่องปาก เป็นต้น

นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ปี 2560 ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศไว้ทุกข์จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ขอน้อมนำแนวพระบรมราโชวาท และแนวคิดปรัชญาเศรษฐิกจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เป็นธรรมควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับผลประกอบการปี 2560 มีรายได้รวม 1,551 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และมีกำไรสุทธิรวม 282 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นอัตรากำไรสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องสำอาง แม้ว่าในธุรกิจจะได้รับผลกระทบบ้างจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่บริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ตามที่ตั้งไว้ ทั้งนี้จากการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านคณะกรรมการบริษัทยังสามารถจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และเงินสด ในระหว่างไตรมาส 2 ของปีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 219,854,286 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโครงการ (ESOP Scheme) จำนวน 574,921 หุ้น

ในระหว่างปีบริษัทฯ ไม่หยุดการพัฒนามองหาธุรกิจและนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าของคาร์มาร์ทโดยการออกสินค้าแบรนด์ใหม่ๆ เช่น แบรนด์สกินแล็บ (SKYNLAB) กลุ่มสินค้าเวชสำอาง และกลุ่มสินค้าดูแลช่องปาก เป็นต้น

โครงการสร้างโรงงานบรรจุและแพ็คเกจเพื่อควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานและรองรับการขยายตัวของบริษัทฯมีการเลื่อนกำหนดการเปิดและคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2561 ซึ่งคาร์มาร์ทยังคงเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพสินค้าในราคาที่เหมาะสมกับตลาด เราจึงมุ่งหน้าคัดสรรแหล่งวัตถุดิบคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

การลงทุนในบริษัทร่วมในไตรมาส 3 บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทร่วม) ได้เข้าทำการบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และชำระเงินค่าที่ดินภายในปี 2561 นี้

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้านในฐานะผู้นำตลาดอุตสาหกรรมความงามแห่งภูมิภาคเอเชียและเพื่อให้องค์กรขึ้นสู่เวทีระดับนานาชาติในทศวรรษต่อไป เราจึงยึดมั่นในจุดยืนและมุ่งมั่นการพัฒนานวัตกรรมความงามอย่างไม่หยุดยั้ง ในนามของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ทางคณะกรรมการบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติ และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า และพนักงานคาร์มาร์ทของเราทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้การไว้วางใจคาร์มาร์ทมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา และในปี 2561 เราจะยังคงตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของเราที่ว่าเราจะ “เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านธุรกิจความงามที่ทุกคนทั่วโลกรู้จัก”