กิจกรรมเพื่อสังคม

กรุณาเลือกปี

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมาบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ด้วยจิตสำนึกที่สร้างสรรค์ รวมถึงการประสานความร่วมมือภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง และบูรณาการความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นพลังและกลไกสำคัญ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างผลประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

ซึ่งตลอดปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะการบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิต่างๆ ทั้งหมด 16 แห่งในประเทศไทย รวมมูลค่าทั้งสิ้นเกือบ 3.2 ล้านบาท ได้แก่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ภายใต้ทุนการกุศลสมเด็จย่า, มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิดวงประทีป, สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี, มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจกรรมพัฒนาประชากรและสาธารณสุขแห่งประเทศไทย, มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.), มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.) และมูลนิธิสวนแก้ว

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับแบรนด์รื่นรมย์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญแบรนด์รื่นรมย์ โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายได้บริจาคให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม Operation Smile และมูลนิธิศุภนิมิตร ในโครงการ “มื้อเช้าช่วยน้องท้องอิ่ม”

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน

ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง

ศูนย์บริการคนพิการทางสติปัญญา

มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย