ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กรุณาเลือกปี
27 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
27 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
27 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2561
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2562
14 พฤศจิกายน 2561
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
14 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2561
รายงานความคืบหน้าการจำหน่ายสินทรัพย์ของบจก. ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ (บริษัทร่วมของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) )
10 สิงหาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561(เพิ่ม Template)
10 สิงหาคม 2561
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขตามตัวอักษรสีน้ำเงิน)
09 สิงหาคม 2561
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก