คณะผู้บริหาร

นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท

Age(Year): 65

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547

จำนวนหุ้นที่ถือ (%):202,883,788 หุ้น 23.06%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์*

กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ(ปี): 61

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 28,000 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ(ปี): 34

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 1,539,320 หุ้น 0.17%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นายภวัต เฉลิมพงศ์จตุพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขายและปฏิบัติการ

อายุ(ปี): 54

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นางทัศนี อุ่นเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ(ปี): 57

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนหุ้นที่ถือ (%):259,866 หุ้น 0.03%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นางสาวชลธิดา ทีฆคีรีกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

อายุ(ปี): 36

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 396,000 หุ้น 0.05%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี

อายุ(ปี): 53

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนหุ้นที่ถือ (%):25,200 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นางอุ่นเรือน อรุณวิศวกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานคลังสินค้าและจัดส่ง

อายุ(ปี): 58

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นายพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

อายุ(ปี): 33

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 75,200 หุ้น 0.01%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นางสมศรี วิระยะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

อายุ(ปี): 49

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนหุ้นที่ถือ (%):19,200 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นายสัจจะพงษ์ ยงสกุลโรจน์

ผู้อำนวนการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ(ปี): 34

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 43,200 หุ้น 0.005%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นางสาวซิ้ว ชิง เหว่ย

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - จีน

อายุ(ปี): 33

คุณวุฒิการศึกษา
 • Business IT and Law, Nanyang Technological University

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): -

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นางสาวณัฐนันท์ เหมือนสิงห์

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและปฏิบัติการช่องทางโมเดิร์นเทรด

อายุ(ปี): 34

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 19,200 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

หมายเหตุ: * คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง