คณะกรรมการบริษัท

นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท

Age(Year): 65

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547

จำนวนหุ้นที่ถือ (%):202,883,788 หุ้น 23.06%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

พลโทกอบบุญ วิชิต

กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ(ปี): 70

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 28,000 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์*

กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ(ปี): 61

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 28,000 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ(ปี): 63

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

ดร.พุฒิธร จิรายุส

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ(ปี): 42

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University (London Campus)

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกุล

กรรมการ

อายุ(ปี): 35

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 320,533 หุ้น 0.04%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล*

กรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ(ปี): 34

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 1,539,320 หุ้น 0.17%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

นายเซียะ ซิน ลู

กรรมการ

อายุ(ปี): 67

คุณวุฒิการศึกษา
 • มัธยมศึกษา

จำนวนหุ้นที่ถือ (%): 25,200 หุ้น 0.002%

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

หมายเหตุ: * คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง