ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายและบริการ
สินทรัพย์รวม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน / ปี 2560 2559 2558 2560 2559 2558
ฐานะการเงิน (พันบาท)
สินทรัพย์รวม 1,346,948 1,235,969 1,001,183 1,355,845 1,240,114 997,233
หนี้สินรวม 477,515 438,478 285,102 476,818 438,662 280,692
ส่วนของผู้ถือหุ้น 869,433 797,491 716,081 879,027 801,452 716,540
ผลการดำเนินงาน (พันบาท)
รายได้รวม 1,551,629 1,453,005 1,204,972 1,550,987 1,454,017 1,202,483
รายได้จากการขายและบริการ 1,493,562 1,410,812 1,167,413 1,490,859 1,409,870 1,163,183
กำไรขั้นต้น 820,195 781,601 631,811 814,977 781,720 633,767
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 281,631 263,832 209,659 288,603 269,590 205,854
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 21.81 23.59 21.85 22.23 24.10 21.51
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 33.83 34.82 31.04 34.35 35.52 30.47
กำไรขั้นต้น (%) 54.92 55.49 54.54 54.66 55.45 54.51
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 18.86 18.71 18.02 19.36 19.12 17.69
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 2.27 1.89 2.37 2.25 1.89 2.43
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.55 0.55 0.40 0.54 0.55 0.39
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.99 1.21 1.09 1.00 1.21 1.09
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.32 0.40 0.31 0.33 0.41 0.31

หมายเหตุ : คำนวณตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี