ร่วมงานกับเรา

ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามหลากหลายแบรนด์จากต่างประเทศ ภายใต้การนำเข้าและจัดจำหน่ายซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “KARMARTS” ต้องการรับสมัครบุคคลากร จำนวนหลายอัตราร่วมงานกับบริษัท ดังนี้

พนักงานขับรถส่งของ

1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ดูแลในส่วนการขับรถส่งของของบริษัท
 • ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังสถานที่กำหนดให้เรียบร้อย และถึงที่หมายอย่างปลอดภัยโดยสินค้าไม่เกิด ความเสียหาย
 • ดูแลการส่งสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขับรถส่งของ
 • มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์
 • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • ความคิดสร้างสรรค์และเปิดกว้าง
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้

พนักงานแพ็คกิ้ง

2 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ตรวจสอบความถูกต้องของตัวสินค้า ก่อนทำการแพ็คกิ้ง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสติกเกอร์ และ ติดสติกเกอร์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 • แพ็คสินค้าตาม Standard Packing ที่กำหนดไว้ให้ถูกต้องและทันตามเวลาที่กำหนด
 • รายงานความผิดพลาดหรือปัญหาของงาน ที่พบให้ทางหัวหน้างานรับทราบเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านแพกกิ้ง
 • มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์

พนักงานเช็คสินค้า / แพ็คกิ้ง

2 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ตรวจสอบสินค้าเข้าตามเอกสารใบตรวจนับสินค้า
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าในแต่ละบิลว่าอยู่ในสภาพที่ดีก่อนส่งให้ลูกค้า
 • ตรวจสอบสติกเกอร์ สคบ.ที่ติดอยู่ที่ตัวสินค้าว่าถูกต้องหรือเปล่า
 • ตรวจสอบจำนวนของสินค้าให้ถูกต้องตามบิลส่งของ
 • แพ็คสินค้าลงกล่องให้เรียบร้อยและต้องมั่นใจว่าสินค้าจะไม่เสียหายที่เกิดจากการขนส่ง
 • ประสานงานกับลูกค้ากรณีที่สินค้ามีปัญหา
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน
 • มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ในการทำงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า

1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • คัดเลือกสินค้าที่เหมาะกับการจำหน่ายในช่วงเทศกาลและฤดูกาลต่างๆ และวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับช่วงเวลาจำหน่ายรวมทั้งการคัดเลือกหรือทำสื่อโปรโมชั่นในช่วงเวลาต่างๆตาม budget ที่กำหนด
 • ติดตามและวิเคราะห์ยอดขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายของ Sub-Department
 • สำรวจและวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดเปรียบเทียบกับคู่แข่ง การเคลื่อนไหวของสินค้าเดิม และทิศทางของสินค้าใหม่
 • ร่วมวางแผนกลยุทธ์การบริหารสินค้า การกำหนดแนวทางออกแบบการจัดวางแสดงสินค้า การคัดเลือกสินค้า ตลอดจนการจัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ สำหรับการบริหารกลุ่มสินค้าทั้งจำนวนร้านค้าและสินค้า เพื่อให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของร้านและสินค้าและดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ รวมถึงสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันในสินค้าที่รับผิดชอบ
 • วางแผนการพัฒนาและดำเนินงานการจัดโชว์สินค้า Merchandising Presentation, การโฆษณาและจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อช่วยในการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกสินค้าเพื่อจำหน่ายในห้าง
 • ประสานงานและติดตามงานการจัด Promotion ของแผนก
 • นำเสนอการตั้ง และปรับเปลี่ยนราคาสินค้าต่อผู้บังคับบัญชา
 • ควบคุมดูแลสต็อคสินค้าในความรับผิดชอบ เพื่อให้สต็อคสินค้าและยอดขายมีความเคลื่อนไหวและดำเนินการไปตามนโยบายที่กำหนด
 • เสนอแนะการวางแผนการกำหนดปริมาณสินค้าคงเหลือและวางแผน SKU ของผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละชนิดที่รับผิดชอบเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • สร้างฐานข้อมูล ทะเบียนสินค้าใหม่
 • ดูแลการจัดทำ Look book ของสินค้าที่อยู่ในความดูแล
 • ให้ความรู้ และ update เรื่อง product knowledge และการจัดเรียงสินค้าให้แก่ ฝ่าย operation อย่างสม่ำเสมอ
 • สร้างและรักษาสัมพันธไมตรีที่ดีกับคู่ค้า
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีมาก คล่องแคล่ว
 • มีความเข้าใจในสินค้าที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
 • มีความสนใจในแนวโน้มความนิยมของสินค้าและความเคลื่อนไหวของตลาด
 • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
 • สามารถใช้งาน MS office ได้เป็นอย่างดี
 • ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ในระดับพอใช้

เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ควบคุมดูแลการสร้างสรรการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ทันสมัย
 • การวิจัยและเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงเรื่องค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์
 • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน และทิศทางของศิลปะ, การเขียนคำโฆษณา, และสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ
 • ดูแลประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ ที่ต้องการการออกแบบ การทำสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึนไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน Creative
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Autocad, 3D MAX, Illustrator, Photoshop และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เขียนแบบได้
 • สามารถขับรถยนต์ และ มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Creative เป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์

เจ้าหน้าที่ตกแต่งภายใน

1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • รับผิดชอบในการเข้าวัดพื้นที่หน้างาน เพื่อออกแบบจัดวาง Layout
 • เขียนภาพ 3D MAX
 • ถอดแบบก่อสร้างทำภาพ Graphic เบื้องต้น
 • ติดต่อประสานงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย - หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Autocad, 3D MAX, Illustrator, Photoshop และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เขียนแบบได้
 • สามารถขับรถยนต์ และ มีใบขับขี่
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการออกแบบ จะพิจรณาเป็นพิเศษ

พนักงานขาย

1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
Sales
 • จัดทำ Report ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย เพิ่มยอดขาย / เพิ่ม SKU สินค้า / เพิ่มร้าน ดูแลลูกหนี้ / เก็บเงินลูกค้า
 • เปิดหน้าบัญชีใหม่
 • ติดตามผลการสั่งสินค้าของลูกค้าทุกวันและแก้ไขปัญหาทันที เมื่อการสั่งสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดตามผลการชำระเงินค่าสินค้าของลูกค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกับบริษัท
Marketing
 • ประชุมร่วมกับฝ่ายการตลาดเพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางและโปรโมชั่นในการสร้างลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเดิมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ได้รับทราบถึงแนวทาง และการสนับสนุนจากฝ่ายการตลาดและโปรโมชั่นที่สาขาต้องปฏิบัติหรือรับทราบเพื่อดำเนินการ
Standard Operation
 • ติดตามผลการปฏิบัติงานของลูกค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัท
 • จัดตารางตรวจเยี่ยมลูกค้า อย่างน้อยสาขาละ 1 ครั้ง / เดือน
 • ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบจุดบกพร่องในการทำงาน
Training
 • ติดตามผลการปฏิบัติงานของลูกค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัท
 • ให้คำแนะนำเกี่ยว New product / Remind สินค้า ให้ลูกค้าเข้าใจในผลิตภัฑณ์ของบริษัท
 • เสนอแนะให้ลูกค้ามีการส่งพนักงานเข้ารับการอบรม พัฒนาเทคนิคการขาย และการแก้ข้อโต้แย้ง รวมทั้งหัวข้ออื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาศักยภาพพนักงานในร้าน
 • ติดตามประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการอบรมว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
Customer Service
 • ใช้แบบฟอร์มวัดความพึงพอใจของลูกค้า และรวบรวมแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นจากลูกค้านำมาปรับปรุง
 • และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ ที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้า 1- 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการขาย
 • มีใจรักงานบริการ ทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความเข้าใจในระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ทำ
 • มีความรู้ในภาษาอังกฤษ
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เจ้าหน้าที่การตลาด

7 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ควบคุมดูแลการตลาด
 • ดูแลยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้
 • ดูแลวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
 • ประสานงานกับสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขาย
 • ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีในด้านการบริหารการตลาด
 • มีความเข้าใจในนโยบาย ระเบียบ วิธี ของการบริหารการขาย
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเครื่องสำอาง

เจ้าหน้าที่การเงินทั่วไป (รับ-จ่าย)

1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ควบคุมการตรวจนับเงินสำรอง, เงินสดย่อย, กระเป๋าเงินทอน รวมทั้งวิธีการทำงานของการเงิน, แคชเชียร์ว่าเป็นไปตามที่กำหนดให้ตรวจสอบ
 • ตรวจสอบสาขาตามที่ได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ถูกต้องและเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลแจ้งผลการตรวจสอบ ให้ผู้จัดการสาขา หรือ ผู้จัดการร้าน, หัวหน้าแคชเชียร์ ทราบทันทีภายในวันที่เข้าไปตรวจสอบ
 • ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการเงิน และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ดูแลในส่วนการเงินด้านรับและจ่าย
 • ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี / การเงิน / เศรษฐศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในสายงานการเงิน หรือสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานการเงิน , Fin _POS จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ด้านบัญชี/การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานบัญชี Oracle

จนท. แผนกส่งออกต่างประเทศ

2 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • รับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องเอกสารส่งออก
 • เช็คสินค้า เมื่อสินค้าถึงปลายทาง
 • ตรวจสอบว่าเอกสารทั้งหมดเป็นไปตามกฎระเบียบของการส่งออก
 • มีความรับผิดชอบในการยื่น AES
 • ดูแลซัพพอทกระบวนการขนส่ง
 • ฉลากผลิตและเอกสารอื่นๆ สำหรับการขนส่ง
 • ดูแลมาตราฐานการขนส่งให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐาน ISO
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะการตลาด, Logistics, และสาขาที่เกี่ยวข้องใดๆ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถใช้โปแกรม Microsoft Officer ได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Export อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระภายใต้ความกดดัน

Copywriter

1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • เขียนและแก้ไขสื่อ รวมทั้งบทความเนื้อหาเว็บ, สคริปต์,เขียนโฆษณา,สิ่งพิมพ์ และนิตยสาร
 • เตรียมแก้ไข และพิสูจน์ความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการขายขององค์กร ส่งเสริมการขายวัสดุผลิตภัณฑ์และการตลาด (ออนไลน์ ออฟไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์) รวมทั้งบทความข่าว, ป้าย, เว็บไซต์, บล็อก, จดหมายข่าว, โบรชัวร์, ข่าวประชาสัมพันธ์การโฆษณา สำเนาเป็นต้น
 • พิสูจน์อักษรแก้ไขรักษาและปรับปรุงวัสดุออนไลน์ทั้งหมด
 • เขียนบทความในสื่อออนไลน์ VDO, สคริปต์, และสร้างกิจกรรมออนไลน์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • ปริญญาตรีในคณะศิลปศาสตร์, อังกฤษ, วารสารศาสตร์, การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้องใดๆ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • พื้นหลังที่แข็งแกร่งในการเขียนคำโฆษณา, การพิสูจน์อักษรแก้ไข
 • มีประสบการณ์ในเนื้อหาออนไลน์ / บล็อกการเขียนคำโฆษณาหรือตำแหน่งการเขียน / การสื่อสาร
 • ประสบการณ์ในการเขียนคำโฆษณาและสื่อกิจกรรมสร้างสรรค์
 • มีความสนใจกระตือรือร้นในการตลาดออนไลน์และสื่อดิจิตอล
 • ความคิดสร้างสรรค์และเปิดกว้าง
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระภายใต้ความกดดัน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

2 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ดูแลการจัดซื้อ
 • ตรวจสอบใบเสนอราคาต่างๆ และตรวจสอบราคาของต่างๆให้ได้ในราคาที่เหมาะสม
 • ดูแลการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อทั้งหมด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานในภาวะแรงกดดันได้อย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (อสังหาริมทรัพย์)

1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • จัดทำรายงานงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปิดงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ อย่างถูกต้อง และตรงเวลาเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • วางแผนควบคุมตรวจสอบการจัดทำภาษีได้อย่างถูกต้อง และตรงเวลา
 • จัดทำ Budget งบประมาณการรายรับรายจ่าย ประจำเดือน และจัดทำรายการด้านการเงินต่างๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างประสบความสำเร็จ
 • ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี / การเงิน
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสายงานการเงิน-บัญชี หรือสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ด้านบัญชี/การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานบัญชี
 • มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบสูง

หัวหน้าแผนกส่งออกต่างประเทศ

3 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ควบคุมดูแลการตลาด
 • ดูแลยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้
 • ดูแลวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
 • ประสานงานกับสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขาย
 • รายงานยอดขายต่างๆ
 • ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีในด้านการบริหารการตลาด
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีความเข้าใจในนโยบาย ระเบียบ วิธี ของการบริหารการขาย
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเครื่องสำอาง

หัวหน้าแผนกส่งออกต่างประเทศ

1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • รับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องเอกสารส่งออก
 • เช็คสินค้า เมื่อสินค้าถึงปลายทาง
 • ตรวจสอบว่าเอกสารทั้งหมดเป็นไปตามกฎระเบียบของการส่งออก
 • มีความรับผิดชอบในการยื่น AES
 • ดูแลซัพพอทกระบวนการขนส่ง
 • ฉลากผลิตและเอกสารอื่นๆ สำหรับการขนส่ง
 • ดูแลมาตราฐานการขนส่งให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐาน ISO
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะการตลาด, Logistics, และสาขาที่เกี่ยวข้องใดๆ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถใช้โปแกรม Microsoft Officer ได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Export อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระภายใต้ความกดดัน
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ

หัวหน้าทีมประกันคุณภาพ

1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของบริษัท
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนประกันคุณภาพให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี
 • มีความเป็นผู้นำสูง มีความสามารถในการประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ วางแผน และควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ
 • หากมีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ควบคุมดูแลระบบการรับเข้า-จ่ายออกของสินค้าภายในคลังสินค้า
 • บริหารจัดการพื้นที่ที่ใช้งานภายในคลังสินค้า
 • ควบคุมการโอนยอดของสินค้าระหว่างคลังย่อยต่างๆ ให้ถูกต้อง
 • ดูบริหาร วางแผน ควบคุม จัดการงานคลังสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
 • บริหารจัดส่ง ติดตั้ง และขนสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามตรงการและตามเวลาที่กำหนด
 • พัฒนาระบบต่างๆ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนต่างๆ
 • บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • คัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย
 • อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี
 • มีประสบการณ์ทำงาน ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานคลังสินค้า 2-3 ปี
 • มีความเป็นผู้นำสูง มีความสามารถในการประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ วางแผน และควบคุมงานคลังสินค้า
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

ผู้จัดการแผนกการตลาด

3 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ควบคุมดูแลการตลาด
 • ดูแลยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้
 • ประสานงานกับสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขาย
 • ดูแลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายขององค์กรและมีความพร้อมต่อการโยกย้ายหรือแต่งตั้งในอนาคต
 • ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีในด้านการบริหารการตลาด
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีความเข้าใจในนโยบาย ระเบียบ วิธี ของการบริหารการขาย
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเครื่องสำอาง

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (ช่องทางค้าส่ง)

1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
Sales
 • จัดทำ Report ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและระเบียบวินัยในทีม
 • อนุมัติการโอนย้ายเขตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย /ใบสั่งขาย / ใบรับคืนสินค้า / การเบิกค่าใช้จ่าย / เปิดหน้าบัญชีลูกค้ารายใหม่
 • วิเคราะห์จัดทำรายงานขาย และวางแผนกลยุทธ์งานขายเพื่อนำเสนอบริษัทฯ
 • บริหารจัดการงานขายและเพิ่มยอดขายในทีม
 • บริหารจัดการลูกหนี้และกำหนดการชำระเงินของลูกค้า ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับผิดชอบ
 • พิจารณารับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
Marketing
 • เข้าร่วมประชุมระดับ Management
 • เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายการตลาดเพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางและโปรโมชั่น เพื่อนำไปดำเนินงานต่อไป
Standard Operation
 • ติดตามผลการปฏิบัติงานของลูกค้า ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัท
 • ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัท
 • ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบจุดบกพร่องในการทำงาน
Management
 • ประชุมวางแผนกลยุทธ์งานขาย
 • ประชุมวางแผนนโยบายบริษัท
 • ประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อพัฒนางานขายและองค์กร
 • และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักงานบริการ และซื่อสัตย์
 • มีความเข้าใจในระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ทำ
 • มีความรู้ในภาษาอังกฤษ
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถยนต์ส่วนบุคคล

วิธีการสมัคร

 • เข้ามากรอกใบสมัคร และ สัมภาษณ์ทันที ที่บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
 • ที่อยู่ : 81-81/1 ซ.เพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
 • ส่งประวัติเข้ามาทาง e-mail: hmr@karmarts.co.th
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ฝ่ายบุคคล โทร.02-805-2756-60 ext. 140-141